Ruszamy z nową stroną

Strona osiągnęła już sta­tus “gotowej do uży­cia”, więc mimo braku wielu wspani­ałych funkcjon­al­noś­ci, które planu­je­my, rusza­my już ter­az. Wielu pamię­ta nas pewnie ze Speleo i różnych bliższych i dal­szych spotkań raj­dowo-star­towych, tych którzy nas jeszcze nie zna­ją zaprasza­my do dzi­ału TEAM.

Co będziecie mogli tutaj znaleźć? Na pewno możli­woś­ci ciekawych startów (tak, pomagamy orga­ni­zować w tym roku sporą liczbę zawodów), intere­su­jące porady członków tea­mu, ale także poz­nać nowych zna­jomych do wspól­nych tren­ingów, a może nawet i tworze­nie włas­nych TRAILteamów.

Już wkrótce zaczniemy prezen­tację naszych naj­ciekawszych tras treningowych, może będziecie mieli ochotę zmierzyć się z nami?