GORE-TEX ® TRANSALPINE-RUN: etap drugi

Niedziela na GORE-TEX Transalpine-Run — trud­ny etap dla tea­mu Kasi Zając. 53km i 3 moc­ne pode­jś­cia, na koniec to najbardziej strome, 600m ostro w górę. Kasia miała wraże­nie, że wchodzi po niekończącej się dra­binie. Do 40km dep­tali po pię­tach będą­cym na trze­ciej pozy­cji Ros­janom. Duże prze­ta­sowa­nia nastąpiły na ostat­nich dwu­nas­tu kilo­me­tra­ch. Kłopo­ty żołąd­kowe Kasi moc­no spowol­niły zespół. W efek­cie wpadli na metę po 7h05min, na 6. miejs­cu w kat­e­gorii MIX. W klasy­fikacji gen­er­al­nej zaj­mu­ją ter­az 6. pozy­cję, ale do mety jeszcze pon­ad 190km.

Pełne wyni­ki: http://services.datasport.com/2011/lauf/transalpine/stage2/default.htm

Pro­file MOVESCOUNT dwóch pier­wszych etapów:
Etap I: http://www.movescount.com/moves/move2746097
Etap II: http://www.movescount.com/moves/move2746098

Po zmi­an­ie prze­biegu i pro­filu trasy, etap poniedzi­ałkowy będzie miał “tylko” 1870 metrów pode­jść. Będzie też mniej spek­taku­larny od tego początkowo planowanego. Przy deszc­zowej pogodzie w Schruns i bur­zowej prog­nozie na najbliższy dzień, decyz­ja orga­ni­za­torów znalazła pełne zrozu­mie­nie wśród zawod­ników. Start rano o 9:00 (prze­sunię­ty o 2 godziny).