GORE-TEX ® Transalpine-Run — konkurs – do wygrania zegarek z pulsometrem

W najbliższą sobotę rusza 274-kilo­metrowy bieg przez Alpy – GORE-TEX Transalpine-Run. Trasę podzielono na 8 etapów.  Zawody rozpoczną się w niemieckim Ober­st­dor­fie, aby przez Aus­trię i Szwa­j­car­ię, 8 dni później, zakończyć się w Latsch we Włoszech. Łącz­na suma pode­jść to nieba­gatelne 15.436 metrów.

Wśród pon­ad 320 dwó­jek zgłos­zonych do wyś­cigu zna­jdziemy również naszą Kasię Zając. Razem z Chris­tianem Zim­mer z Niemiec będzie pokony­wać tę trud­ną trasę w kat­e­gorii MIXED.

Zaprasza­jąc do śledzenia rywal­iza­cji w Alpach chce­my zapro­ponować konkurs, którego główną nagrodą będzie zegarek Suun­to t3 z pul­some­trem.

Wygra go oso­ba, która naj­trafniej odgad­nie cza­sy prze­jś­cia poszczegól­nych etapów przez zespół Kasi. Kasia i Chris­t­ian dużo trenowali w górach i na pewno śmi­ało spoglą­da­ją w stronę bard­zo moc­nej konkurencji.

 

Zasady konkur­su: propozy­c­je moż­na składać przez pro­fil FB (http://www.facebook.com/TRAILteam), najpóźniej na godz­inę przed startem każdego z etapów. Moż­na już ter­az podać cza­sy dla wszys­t­kich etapów, ale chy­ba lep­szą strate­gią będzie kon­trolowanie prze­biegu rywal­iza­cji i na bieżą­co przekazy­wanie swoich typów. Każdego dnia, poda­jąc czas najbliższy temu rzeczy­wis­te­mu, będzie moż­na zdobyć maksy­mal­nie 3 punk­ty. Drugiej i trze­ciej oso­bie przyz­nane zostanie odpowied­nio 2 pkt i 1 pkt. Zwycięzcą będzie ten kto przez 8 dni zawodów zdobędzie najwięk­szą ilość punktów.

Zaprasza­my do zabawy! Więcej o zawodach moż­na znaleźć na stron­ie http://www.transalpine-run.com.

Poniżej krótkie zestaw­ie­nie poszczegól­nych etapów:

[down­load id=“4”]

 

Etap 1 – 03.09.2011

Ober­st­dorf / D ->  Hirschegg / A

Dys­tans: 27.2km, suma pode­jść: 1806m, suma zbiegów: 1496m

Godz­i­na star­tu: 11:00

[down­load id=“5”]

 

Etap 2 – 04.09.2011

Hirschegg / A ->  Schruns / A

Dys­tans: 53.2km, suma pode­jść: 2481m, suma zbiegów: 2913m

Godz­i­na star­tu: 7:00

[down­load id=“6”]

 

Etap 3 – 05.09.2011

Schruns / A ->  Galtür / A

Dys­tans: 43.1km, suma pode­jść: 2672m, suma zbiegów: 1773m

Godz­i­na star­tu: 7:00

[down­load id=“7”]

 

Etap 4 – 06.09.2011

Galtür / A ->  Scoul / CH

Dys­tans: 39.9km, suma pode­jść: 2339m, suma zbiegów: 2734m

Godz­i­na star­tu: 8:00

[down­load id=“8”]

 

Etap 5 – 07.09.2011

Scoul / CH (sprint górski)

Dys­tans: 6.2km, suma pode­jść: 936m, suma zbiegów: 0m

Godz­i­na star­tu: 10:00

[down­load id=“9”]

 

Etap 6 – 08.09.2011

Scoul / CH ->  Mals / I

Dys­tans: 37.0km, suma pode­jść: 1332m, suma zbiegów: 1474m

Godz­i­na star­tu: 8:00

[down­load id=“10”]

 

Etap 7 – 09.09.2011

Mals / I ->  Sch­landers / I

Dys­tans: 36.9km, suma pode­jść: 2063m, suma zbiegów: 2334m

Godz­i­na star­tu: 11:00

[down­load id=“11”]

 

Etap 8 – 10.09.2011

Sch­landers / I ->  Latsch / I

Dys­tans: 30.2km, suma pode­jść: 1807m, suma zbiegów: 1882m

Godz­i­na star­tu: 8:00

[down­load id=“12”]