Maraton Beskidy na ostatniej prostej! TRAILteam startuje gratis!

Dla wszys­t­kich, którzy nie zakończyli jeszcze tego sezonu biegowego, mamy bard­zo ciekawą propozy­cję. W dru­gi week­end listopa­da obędzie się Mara­ton Beskidy.

Kole­jny raz zor­ga­ni­zowal­iśmy dla Was GRATISOWY PAKIET STARTOWY. Tym razem jest szczegól­nie intere­su­ją­cy, bo poza opłatą wpisową obe­j­mu­je również noc­leg 11/12.11 wraz z kolacją i śni­adaniem. Ale trze­ba wykazać się szy­bkoś­cią — mamy tylko 4 wolne miejs­ca! Wystar­czy wysłać krótką infor­ma­cję na adres piotr@trail.pl, założyć pro­fil na https://trailteam.pl/members/ (jeśli się go jeszcze nie ma) i po otrzy­ma­niu potwierdzenia, poda­jąc jako “klub” nazwę naszego zespołu (TRAIL­team),  zgłosić się na zawody http://www.maratonbeskidy.pl/formularz.html .

Więcej o tej god­nej polece­nia imprezie zna­jdziecie w naszym kalen­darzu i w poniższym zaprosze­niu od samego Bacy.

Przy­go­towa­nia IV Mara­tonu Beskidy wkracza­ją na ostat­nią prostą. Do star­tu pozostały już tylko 3 tygod­nie. 12 listopa­da w Radziechowach obok Zajaz­du Horol­na o godz. 10;00 wys­tar­tu­je mara­ton, a dwie godziny wcześniej na tą atrak­cyjną trasę w Beski­dach wys­tar­tu­ją zawod­ni­cy Nordic Walk­ing z Mis­trzynią Świa­ta Elż­bi­etą Woj­ciechowską na czele.

Na liś­cie star­towej obok zawod­ników z całej Pol­s­ki, są zgłoszenia z Litwy, Ukrainy, Czech i Słowacji, jest obec­nie pon­ad 200 nazwisk. Na liś­cie star­towej zna­j­du­je się 5 zawod­ników, którzy ukończyli Grec­ki Spar­tathlon 246 km, Zbig­niew Mali­nows­ki z Koło­brzegu, Tadeusz Ruta z Łodzi, Jacek Łabudz­ki z San­domierza oraz Łukasz Nowosiel­s­ki z Józe­fowa i Alek­sander Borkows­ki ze Świnou­jś­cia. Z Litwy w mara­tonie wys­tar­tu­je znany nar­cia­rz i biathlonista Mar­i­an Kaczanows­ki, który przy­wiezie ze sobą młodzież ze Szkoły Mis­tr­zost­wa Sportowego Rejonu Wileńskiego, która wys­tar­tu­je w biegu młodzieżowym. Najs­tarszym zawod­nikiem jaki pojawi się na star­cie w Radziechowach to 82 let­ni Czesław Mar­ci­ak z Bielawy, który niedawno w dobrej kondy­cji ukończył XI Poz­nań Mara­ton. Trasa mara­tonu bard­zo mal­own­icza zaczy­namy w Radziechowach obok słyn­nej gór­ki Horol­na skąd górale przepędzili Szwedów pod­czas Potopu Szwedzkiego, następ­nie zawod­ni­cy pobieg­ną do Przy­będzy by wró­cić do Radziechów i dalej biec w kierunku Ostrego i Zimni­ka, po drodze ciesząc wzrok widoka­mi na panoramę Beskidów. Bieg­nąc Doliną Zimni­ka napotkamy wspani­ałą ścieżkę dydak­ty­czną LP, następ­nie trasa cały czas wije się ser­pen­ty­na­mi pod szczyt Skrzy­cznego 1257 m n.p.m. gdzie zna­j­du­je się najwyższy punkt, który usy­tuowany jest na 23 km.( obok schro­niska na Skrzy­cznym). Od tego momen­tu trasa zaczy­na biec w dół, Małe Skrzy­czne, Mali­nows­ka Skała, Las Biały powracamy tą samą trasą do Radziechów gdzie przy rondzie zaczy­namy biec na Gol­go­tę Beskidów wzdłuż unika­towych stacji nat­u­ral­nej wielkoś­ci Dro­gi Krzyżowej na Matysce skąd rozpościera się wspani­ały widok na całe pas­mo Beskidów. Następ­nie uda­je­my się w dół przez kamieniołom by po chwili wbiec na drogę w Przy­będzy , która zaprowadzi nas na metę przy Zajeździe Horol­na. Po drodze mara­tończykom przy­gry­wać będą orkiestry i kapele region­alne. Pełni wrażeń, zmęczeni, ale szczęśli­wi po poko­na­niu 42.195 km z medalem okolicznoś­ciowym na pier­si oraz dyplomem ze swo­ją fotografią udamy się na trady­cyjnie góral­ską watrę i wspani­ały żurek,do którego przy­gry­wać nam będzie kapela góralska.

Głównym orga­ni­za­torem tegorocznych imprez jest Zajazd Horol­na, Gmi­na Radziechowy-Wieprz, Gmi­na Lipowa oraz Mias­to Szczyrk, Koman­dorem Edward Dudek .

Do zobaczenia na trasie!

Baca

Więcej info na http://www.maratonbeskidy.pl/