Już za tydzień Maraton Beskidy i GEZnO

Pozostał już tylko jeden week­end na przy­go­towa­nia do dwóch ciekawych imprez: Mara­tonu Beskidy i Górs­kich Ekstremal­nych Zawodów na Ori­en­tację (w skró­cie GEZnO).

W Mara­tonie TRAIL­team wys­tar­tu­je w licznym składzie: Mał­gorza­ta Czec­zott, Andrzej Jurek, Piotr Kłosow­icz, Adam Ogrod­niczek i Pawel Raja.

Na liś­cie star­towej GEZnO już praw­ie 100 dwu­osobowych zespołów. Wśród nich są też “nasi” — Agniesz­ka Kor­pal i Remik Nowak będą się ści­gać w kat­e­gorii MIX. Nasza dru­ga ekipa przymierza­ją­ca się do tej dwue­tapów­ki musi­ała nieste­ty zrezyg­nować ze star­tu, więc dla chęt­nych mamy jeszcze jed­no DARMOWE WPISOWE. Zain­tere­sowanych prosimy o kon­takt na piotr@trail.pl.

Korzys­ta­jąc z ciekawej funkcji tzw. wkle­j­ki na Trail.pl przed­staw­iamy GPSowy zapis trasy Mara­tonu Beskidy:

Pro­fil trasy Mara­tonu Beskidy:

 

 

 

 

Wszys­tkim star­tu­ją­cym życzymy POWODZENIA!