Kolejny konkurs foto z nagrodami

W najbliższy dłu­gi week­end wspier­amy dwie fajne imprezy:

- GEZnO — https://trailteam.pl/events/gezno-gorskie-ekstremalne-zawody-na-orientacje/

- Mara­ton Beskidy — https://trailteam.pl/events/iv-maraton-beskidy-iii-rajd-nordic-walking/

Cho­ci­aż wszys­tkie grati­sowe wpisowe zostały już rozdys­ponowane (zain­tere­sowanie było naprawdę duże i bard­zo nas to cieszy :), moż­na jeszcze wygrać u nas całkiem przy­datne nagrody. Trady­cyjnie już zaprasza­my do udzi­ału w konkur­sie foto. Wystar­czy do koń­ca wtorku (15.11.2011) przesłać na nasz face­bookowy pro­fil zdję­cie albo kil­ka zdjęć z jed­nej lub z obu imprez. Najlep­sze zostaną nagrodzone:

- naj­ciekawsza fot­ka z GEZnO – kom­pas Sil­va Field 7

- naj­ciekawsza fot­ka z Mara­tonu Beskidy — bio­drówka Deuter Pulse One

 

Jasne jest, że najwyżej punk­towane będą zdję­cia z “moty­wem Trail.pl” :)

W konkur­sie może wziąć udzi­ał każdy, nie tylko zawod­ni­cy biorą­cy udzi­ał w zawodach.

Wszys­tkim życzymy fajnej zabawy, a tym ostat­nim — powodzenia na trasie!