Spróbuj się na trasie Pucharu Świata — niedziela 26.02 Jakuszyce

Już w niedzielę 26 lutego nie lada grat­ka dla wszys­t­kich fanów nar­cia­rst­wa biegowego. W ramach zawodów Salomon Nordic Sun­day – bieg V – każdy z nar­cia­rzy będzie mógł pokon­ać pucharową pętlę. – Ze względów na naszych zawod­ników z pucharowej piąt­ki wyci­namy 400 metrów najniebez­pieczniejszego odcin­ka – tłu­maczy Bea­ta Lep­ka, orga­ni­za­tor zawodów SNS ze Stacji Jakuszyce.

Start do zawodów trady­cyjnie w niedzielę o godz. 11.00. – Z racji trud­noś­ci trasy i jej pro­filu musimy rozdzielić styl dowol­ny i klasyk o więcej niż 15 min­ut i dodatkowo wprowadz­ić start indy­wid­u­al­ny, podob­nie jak na Biegu bez Granic z Har­ra­cho­va – zapowia­da Bea­ta Lepka.

Tak więc ści­ga­ją­cy się klasykiem ruszą o godz. 11.00. Nato­mi­ast „łyżwa” – ok. godz. 13.00. Dys­tans Mini to tym razem wyjątkowo jed­na pęt­la – 4,6 km, a Mega – dwie pętle – 9,2 km. Start będzie indy­wid­u­al­ny. Szczegóły w tej spraw­ie w najbliższych dni­ach na stron­ie inter­ne­towej SNS pod adresem: http://sns-nartybiegowe.pl

Pęt­la pucharowa liczyła w ory­gi­nale 5 kilo­metrów. Ta w ramach Salomon Nordic Sun­day będzie nieco krót­sza – 4,6 km. Wycię­ty będzie tylko frag­ment noszą­cy nazwę Unii Europe­jskiej. Bie­gaczy ści­ga­ją­cych się w niedzielę czeka jed­nak morder­cza Turbin­ka (pon­ad 500 metrów bard­zo ciężkiego pod­biegu), trudne tech­nicznie Ucho Jac­ka, a także kole­jny pod­bieg zwany Nowory­tą oraz szy­b­ki, choć pozbaw­iony więk­szych zakrętów zjazd, noszą­cy mal­own­iczą nazwę Buczki.

To pią­ty bieg w ramach trze­ciego sezonu zawodów Salomon Nordic Sun­day. Przy­pom­ni­jmy przy tej okazji, że aby liczyć się w koń­cowej klasy­fikacji gen­er­al­nej, należy zal­iczyć co najm­niej pięć biegów. W tegorocznym cyk­lu będzie ich ostate­cznie sie­dem. Do tej pory roze­gra­no cztery, a kole­jne dwa odbędą się 11 i 18 mar­ca, także w Jakuszy­cach. Po mniejszej frek­wencji pod­czas Biegu bez Granic i Biegu Gwarków, wielu zawod­ników, którzy chcą być w gen­er­alce, będzie musi­ało wys­tar­tować w niedzielę.

Trady­cyjnie zapisy do zawodów na stron­ie inter­ne­towej cyk­lu: http://sns-nartybiegowe.pl

Orga­ni­za­torzy proszą o wcześniejsze zgłoszenia i przy­pom­i­na­ją, że w sobotę oraz niedzielę opła­ta star­towa jest wyższa.

W niedzielę 26 lutego biuro zawodów jest czynne od godz. 9.00 do 10.00 – wydawanie chipów. Deko­rac­ja zawod­ników rozpocznie się o godz. 14.00. Przy odbiorze chipów każdy dostanie kartkę, której wypełnie­nie i wrzuce­nie do wskazanej urny upoważni do losowa­nia cen­nych nagród, m.in. nart Salomon i pul­sometru Sunnto.

Zaprasza­my w niedzielę na trasę Pucharu Świa­ta. Nie czu­jesz się pewnie, by wys­tar­tować, przyjdź cho­ci­aż pokibicować.

Fot. Stac­ja Jakuszyce

Dla zawod­ników reprezen­tu­ją­cych TRAIL­team przy­go­towal­iśmy 2 dar­mowe wpisowe na tę imprezę!