VII Polar Sport Skitour

W sobotę 3 mar­ca wys­tar­tu­je VII Polar Sport Ski­tour im. Basi Ger­man (kon­tynu­ac­ja poprzed­nich edy­cji Zawodów Ski­tourowych o Puchar Polar Sportu w Zawoi), które należą do cyk­lu „Pucharu Pol­s­ki Ama­torów w Nar­cia­rst­wie Wysokogórskim 2012”. Dla dwój­ki zawod­ników, którzy wys­tar­tu­ją w barwach TRAIL­tea­mu przy­go­towal­iśmy grati­sowe wpisowe. Serdecznie zapraszamy!

Wspani­ałe zimowe wido­ki w otocze­niu Babiej Góry, dobra zabawa i możli­wość sprawdzenia swoich możli­woś­ci w poje­dynku z najlep­szy­mi ski­tourow­ca­mi to główne powody, dla których należy wziąć udzi­ał w imprezie. W tym roku, podob­nie jak w poprzed­nich edy­c­jach, na zawody przy­będzie czołówka pol­skiej kadry w nar­cia­rst­wie wysokogórskim.

Po zawodach zaprasza­my wszys­t­kich do pen­sjonatu “Zawo­jan­ka” na cer­e­monię wręczenia pucharów oraz wiec­zorną imprezę „Ter­nua Par­ty”, na której przewidziana jest wiel­ka lote­ria z nagro­da­mi dla wszys­t­kich uczest­ników imprezy.
W trak­cie even­tu odbędą się zabawy i konkursy z nagro­da­mi dla najmłod­szych, więc miło nam będzie goś­cić całe rodziny.

Jed­nocześnie na tej samej trasie wys­tar­tu­je VIII edy­c­ja Pucharu Parków Nar­o­dowych w Nar­cia­rst­wie Wysokogórskim.

Cała kwo­ta z wpisowego zostanie przez­nac­zona na cele fun­dacji „Na Start im. Basi Ger­man”, która poma­ga potrze­bu­ją­cym z Domów Dziecka.

orga­ni­za­torzy:
Fun­dac­ja “Na Start im. Basi German”
Sklep górs­ki Polar Sport