XII Puchar Pilska

Na Pil­sku 19 lutego miały miejsce kole­jne zawody z cyk­lu Pucharu Pol­s­ki w Nar­cia­rst­wie Wysokogórskim – był to XII Puchar Pil­s­ka zor­ga­ni­zowany przez Klub Skialpin­isty­czny KANDAHAR. Bazą zawodów było Schro­nisko na Hali Miziowej. Zawody były także dru­ga edy­cją Pucharu Europy Środ­kowej oraz trze­cią edy­cją Pucharu Pol­s­ki Ama­torów. Było więc o co wal­czyć. Było także z kim wal­czyć, bo na zawody przy­jechało bard­zo dużo zawod­ników z Pol­s­ki, Czech i Słowacji. W Pucharze Pil­s­ka star­tu­ją trady­cyjnie dwu­osobowe zespoły. W tym roku wys­tar­towało 65 par seniorów oraz 16 juniorów i kade­tów (juniorzy i kade­ci – solo). Razem 146 zawod­ników. To chy­ba dobry wynik mając na uwadze nis­zowość tego sportu w Polsce.

Start zaplanowano na niedzielę rano – zatem nie było prob­lemów z dojaz­dem. Moż­na było spoko­jnie w sobotę dotrzeć na Halę Miziową, poz­nać panu­jące warun­ki śniegowe i pole­ni­u­chować do wiec­zo­ra. Nieste­ty nie dla wszys­t­kich zawod­ników star­czyło miejsc w schro­nisku i duża część z nich spała na dole i dopiero rano wjechali wyciąga­mi na Halę.

Trasa zawodów wiodła praw­ie wyłącznie poza wyz­nac­zony­mi trasa­mi nar­cia­rski­mi. Niedłu­go przed zawoda­mi spadło dość dużo śniegu, a w dniu zawodów wiał sil­ny wia­tr, co spowodowało, że przy­go­towane wcześniej śla­dy pode­jś­cia trochę zasy­pało. Trud­no było wyprzedzać pod górę, a kij­ki zanurza­ły się w świeżym śniegu niemalże po rękojeść.

Nie lada wyzwaniem były także zjazdy – w stromym lesie utworzyły się muldy. Ewen­tu­al­na wywrot­ka wiąza­ła się z mozol­nym wygrze­by­waniem z głębok­iego śniegu. Najlep­szą strate­gią przy zjeździe okaza­ło się: „załóż swój ślad”. Strate­gia ta jed­nak była trud­na do zre­al­i­zowa­nia przy drugim zjeździe po tym samym lesie… Grozę sytu­acji oraz pię­kno tego sportu najlepiej ilus­tru­ją zdję­cia Moni­ki Strojny.

Ja star­towałam z Agnieszką Solik z Kan­da­haru. Zajęłyśmy piąte miejsce wśród seniorek open, co dało nam jed­nocześnie trze­cie miejsce w klasy­fikacji Pucharu Pol­s­ki (wyni­ki: http://skialp.blks.pl/puchar-pilska/wyniki).

W najbliższą niedzielę w Ustro­n­iu odbędą się kole­jne zawody Pucharu Pol­s­ki i Pucharu Pol­s­ki Ama­torów – V Puchar Czan­torii im. Kuby Soińskiego. Tym razem wracamy do trady­cji star­tu w nocy na trasach nar­cia­rs­kich (http://www.skialp.blks.pl/czantoria/info).

Tekst: Mał­gorza­ta Czeczott

Zdję­cia: Moni­ka Strojny