Ruszyła poznańska grupa treningowa

Na stron­ie TRAIL­tea­mu rusza­my z nową funkcjon­al­noś­cią. A właś­ci­wie to bardziej w tere­nie niż na stron­ie internetowej.

Zaprasza­my do wspól­nych tren­ingów w gru­pach prowad­zonych przez naszych tren­erów. Pier­wszą z nich, w Poz­na­niu, zaj­mu­je się Remik Nowak. Pro­fil biegowy i ori­en­teeringowy grupy potwierdz­ił pier­wszy tren­ing w ostat­nią niedzielę – 23km na mapach w okoli­cach Prom­na. Spójrz­cie na fot­ki i  mapy – aż trud­no się doczekać kole­jnego spotka­nia. Następ­ny tren­ing jest planowany za tydzień lub dwa, ale wcześniej, bo już jutro będzie moż­na pob­ie­gać, poob­ser­wować naw­igację i sprawdz­ić się bezpośred­nio na zawodach ”Włóczyk­ij”. Każdy chęt­ny (oczy­wiś­cie zgłos­zony do zawodów) będzie mógł dołączyć do Remi­ka i pokon­ać dys­tans 50km z mapą. Pod­czas tego star­tu na bieżą­co będą omaw­iane kwest­ie wyboru wari­antu i tren­er będzie odpowiadał na Wasze pytania.

Kole­jne grupy planu­je­my zor­ga­ni­zować w okoli­cach Warsza­wy (najpraw­dopodob­niej z nastaw­ie­niem na bie­ganie trailowe i tri­at­lon) oraz w Krakowie.

Zaprasza­my do udzi­ału! Będziemy też wdz­ięczni za Wasze wskazów­ki i uwa­gi do tej nowej formy wspól­nego trenowa­nia i zabawy.