Trzeci sezon Salomon Nordic Sunday zakończony

Tekst: H&S Media Consulting

W tem­per­aturze plus 15 stop­ni Cel­sjusza także moż­na bie­gać na nar­tach, oczy­wiś­cie na śniegu. Właśnie przy takiej tem­per­aturze i w pełnym słońcu roze­gra­no finałowe zawody trze­ciego sezonu Salomon Nordic Sun­day – najwięk­szego cyk­lu biegowego dla ama­torów w Polsce.

W finale w Szk­larskiej Porę­bie – Jakuszy­cach wys­tar­towały 144 oso­by. Wiele z nich już dla zabawy, mając zal­ic­zonych wcześniej pięć biegów, które upraw­ni­ały do miejs­ca w klasy­fikacji gen­er­al­nej i wal­ki o cenne nagrody. Byli jed­nak tacy, którzy musieli do koń­ca wal­czyć o punk­ty. Najbardziej zacię­ta była rywal­iza­c­ja o trze­cie miejsce na dys­tan­sie Mega CT w kat­e­gorii M4. O trze­cią pozy­cję wal­czyli Woj­ciech Kozłows­ki i Artur Kaszub­s­ki. Przed ostat­nim biegiem w gen­er­alce prowadz­ił ten dru­gi. W finale lep­iej prezen­tował się Kozłows­ki, który wyprzedz­ił swo­jego rywala o pon­ad 4 min­u­ty, ale rywal­iza­cję o miejsce na podi­um w całym sezonie prze­grał o zaled­wie 2 punkty.

W kat­e­gorii M3 na Mini CT, dzię­ki dobre­mu biegowi w finale na drugie miejsce awan­sował Bartłomiej Stram­ka, który w klasy­fikacji gen­er­al­nej przedzielił dwóch Czechów – Jana Kas­para i Vlas­timi­ra Krac­mara. Ten dru­gi w niedzielę pobiegł sła­biej i prze­grał ze Stramką pon­ad dwie minuty.

W kat­e­gorii M3 na Mini FT także wal­czono do koń­ca. Drugiego w gen­er­alce Daniela Fil­i­pa do koń­ca gonił Czech Vit Cerny. W niedzielę wygrał ze swoim rywalem o pon­ad min­utę, czyli o 12 punk­tów, ale o wyprzedzenia zawod­ni­ka z Czarnego Boru zabrakło nasze­mu połud­niowe­mu sąsi­ad­owi trzech oczek.

Jeżeli chodzi o poszczególne niedzielne bie­gi, to naj­ciekaw­iej do koń­ca było na dys­tan­sie Mini (ok. 10,5 km) stylem klasy­cznym. Od początku na prowadze­niu była dwój­ka Woj­ciech Smykows­ki – Piotr Skowron. Ten dru­gi do tej pory wygrał wszys­tkie bie­gi w tym sezonie. Ale w niedzielę nar­ta wyraźnie nie jechała mu najlepiej. W końców­ce jed­nak wyprzedz­ił Smykowskiego i wygrał z nim o niespeł­na 4 sekundy. Nar­ty świet­nie jechały za to starsze­mu ze Skowronów – ojcu Pio­tra – Mieczysła­wowi. Zajął on szóste miejsce pieczę­tu­jąc swój sukces w klasy­fikacji gen­er­al­nej w kat­e­gorii M4.

Na długim biegu klasykiem po raz kole­jny bezkonkuren­cyjny był Jakub Mroz­ińs­ki, który z drugim na mecie Sebas­tianem Zarzy­ckim wygrał o pon­ad sie­dem min­ut. – To były kole­jne zawody, w których naprawdę dobrze mi się biegło – mówił na mecie Mroz­ińs­ki. – Swo­je w tak trud­nych warunk­ach, na wol­nym śniegu zro­biły też dobrze przy­go­towane narty.

Mini styl dowol­ny to dom­i­nac­ja reprezen­tan­tów Pol­s­ki, którzy pojaw­ili się na finale. Wygrał Maciej Starę­ga, przed Pawłem Kliszem. Pią­ta była kole­j­na reprezen­tan­t­ka Anna Starę­ga. Pomiędzy nim znalazła się rywal­izu­ją­ca ze sobą od początku dwój­ka Tomas Malik – Zbig­niew Galik. Obaj zakończyli sezon na pier­wszych miejs­cach w swoich kat­e­go­ri­ach wiekowych – M2 i M3. – To był bard­zo udany sezon, nie tylko pod kątem czys­to sportowym. Rywal­iza­c­ja w cyk­lu Salomon Nordic Sun­day to sama przy­jem­ność. Tworzymy tu wielką grupę przy­jaciół, wraz z orga­ni­za­tora­mi i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie znów będziemy się spo­tykali na zawodach – mówił na pod­sumowa­niu sezonu Zbig­niew Galik.

Po zawodach najlep­si bie­gacze odbier­ali nagrody za pier­wsze trzy miejs­ca w klasy­fikacji gen­er­al­nej. Wręcza­li je m.in. reprezen­tant głównego spon­so­ra cyk­lu – firmy Salomon – dyrek­tor Ryszard Broniewicz, a także reprezen­tan­t­ka Pol­s­ki w nar­cia­rst­wie biegowym Pauli­na Maciuszek. Nagro­da­mi były bony za 200 (trze­cie miejsce), 400 (drugie miejsce) i 600 zł (zwycięz­cy) na zakupy w sklepach Salomona w Stacji Jakuszyce, Poz­na­niu, Krakowie lub Warszawie.

- Dzięku­je­my wszys­tkim zawod­nikom, którzy byli z nami. Cieszymy się, że pop­u­larność nar­cia­rst­wa biegowego w Polsce cią­gle wzras­ta – mówił na pod­sumowa­niu dyrek­tor Broniewicz. – Już myślimy o kole­jnym sezonie i kilku nowoś­ci­ach dla naszych bie­gaczy – dodał.

Spec­jal­ną nagrodę w niedzielę otrzy­mał Hen­ryk For­tońs­ki z Wałbrzy­cha – niepełnosprawny zawod­nik, który w tym sezonie wys­tar­tował we wszys­t­kich sied­miu bie­gach w ramach Salomon Nordic Sunday!

Wyni­ki niedziel­nych zawodów finałowych dostęp­ne są pod tym adresem: http://www.online.datasport.pl/results546/
Nato­mi­ast klasy­fikac­ja gen­er­al­na tutaj: http://online.datasport.pl/salomon-11–12/

A już za kil­ka dni zaprezen­tu­jmy Państ­wu pier­wszy odcinek statysty­cznego pod­sumowa­nia tegorocznego cyk­lu SNS.

Zdję­cia Stac­ja Jakuszyce