W Jakuszycach zima na całego

Tekst i foto: H&S Media Consulting

Zakończe­nie Biegu Piastów nie oznacza zakończenia ści­ga­nia na biegówkach w naszym kra­ju. W ostat­nią niedzielę w Jakuszy­cach odbyła się szós­ta w tym sezonie odsłona zawodów z cyk­lu Salomon Nordic Sun­day. Wys­tar­towało 150 osób. I to jeszcze nie koniec. Za tydzień finał tego pier­wszego i najwięk­szego cyk­lu zawodów w nar­cia­rst­wie biegowym dla amatorów.

Trasa niedziel­nego biegu nie należała do najłatwiejszych. Szczegól­nie pier­wsze kilo­m­e­try 9,5‑kilometrowej pętli były bard­zo wyma­ga­jące. Zawod­ni­cy musieli na początek zmierzyć się ze słyn­ny­mi Buczka­mi, czyli ostrym, szy­bkim zjaz­dem znanym z tegorocznego Pucharu Świa­ta na Polanie Jakuszy­ck­iej. Z tym, że najlep­si na świecie biegli ten frag­ment w dół, a zawod­ni­cy spod znaku Salomona musieli pod­biec ten kilkuset­metrowy frag­ment. Jak­by tego było mało, potem był kole­jny ostry pod­bieg na Samolot i na deser kole­j­na góra na Cichą Równię. W sum­ie na pier­wszy czterech kilo­me­tra­ch, pon­ad 3 km stanow­iły ostre pod­bie­gi. Potem było już raczej w dół z mnóst­wem zakrętów. Trasa była więc bard­zo wyma­ga­ją­ca i nikt nie mógł się na niej nudzić.

Tuż przed starem tem­per­atu­ra krę­ciła się koło zera stop­ni, a deszcz prze­rodz­ił się w syp­ią­cy śnieg. To wprowadz­iło wielkie zamieszanie wśród zawod­ników bieg­ną­cych klasykiem, którzy zas­tanaw­iali się, jak smarować swo­je nar­ty na odbi­cie, by nie zakopać się na wyżej położonych frag­men­tach trasy.

Świet­nie ze smarowaniem poradz­ił sobie zwycięz­ca biegu na dys­tan­sie Mega klasykiem – Jakub Mroz­ińs­ki. – Drugie koło pobiegłem chy­ba nawet szy­b­ciej niż pier­wsze. Nar­ty szły dziś naprawdę dobrze –cieszył się na mecie zwycięz­ca dłuższego biegu stylem klasy­cznym. Mroz­ińs­ki był w niedzielę tak moc­ny, że pier­wsze koło pobiegł nawet szy­b­ciej, niż zwycięz­ca dys­tan­su Mini klasykiem – Piotr Skowron. Duże brawa zebrał także starszy z klanu Mroz­ińs­ki, ojciec Jaku­ba – Stanisław, który w swo­jej kat­e­gorii M6 był dru­gi, mimo, że biegł cały potłuc­zony, po bolesnym upad­ku na Biegu Piastów. Zwycięst­wem Jakub Mroz­ińs­ki dzisiejszym przy­p­ieczę­tował prak­ty­cznie wygraną w klasy­fikacji gen­er­al­nej tegorocznego cyk­lu Salomon Nordic Sunday.

Wśród pań na Mega klasykiem najlep­sza była Czesz­ka Jolana Beneso­va, która od początku sezonu bie­ga najszy­b­ciej w SNS na tym dys­tan­sie. Na Mini najlep­sza pani w niedzielę to Joan­na Kałasa ze Żnina.

W rywal­iza­cji stylem dowol­nym na dłuższym dys­tan­sie najlep­szy już trady­cyjnie okazał się Czech Petr Pavel, który drugiego na mecie Rober­ta Farona wyprzedz­ił o pon­ad dwie minuty.

Krót­szy dys­tans łyżwą to praw­ie już trady­cyj­na rywal­iza­c­ja Malik – Galik, zakońc­zona tym razem pewnym zwycięst­wem Czecha Tomasa Mali­ka. Zbig­niew Galik dobiegł na metę dru­gi, kilka­dziesiąt metrów przez końcem łamiąc kija. Dziewią­ta open była pier­wsza z pań – Iga Kordasiewicz.

I jeszcze o nagro­dach. W zawodach SNS nagrody zdoby­wa­ją nie tylko zwycięz­cy. Te naj­cen­niejsze, m.in. nar­ty Salomon i pul­sometr Suun­to są losowane wśród wszys­t­kich, którzy ukończą zawody. W niedzielę nar­ty wylosował Janusz Suchanek, a pul­sometr Stanisław Nowakows­ki, który po dłuższej prz­er­wie wró­cił do ści­ga­nia się w SNS-ie.

A już za tydzień finał tegorocznego cyk­lu Salomon Nordic Sun­day. Początek w niedzielę 18 mar­ca o godz. 11.00. W tym roku na prośbę wielu zawod­ników, zami­ast finałowego sprintu odbędzie się bieg dys­tan­sowy. To będzie ważne ści­ganie dla tych zawod­ników, którzy do tej pory zal­iczyli tylko cztery bie­gi i muszą ukończyć pią­ty, by liczyć się w klasy­fikacji gen­er­al­nej cyk­lu. A to ważne, bo na zwycięzców czeka­ją bard­zo cenne nagrody, m.in. bony na zakupy w sklepach firmy Salomon.

Zapisy do biegu finałowego (każdy — bez wzglę­du na ilość zal­ic­zonych startów w tym sezonie — może się zapisać), a także infor­ma­c­je o trasie ostat­niego star­tu w ramach SNS w tym sezonie – są dostęp­ne na stron­ie inter­ne­towej cyk­lu: http://sns-nartybiegowe.pl