Aktywne weekendy – u nas konkursik foto z fajną nagrodą

 

Przed Świę­ta­mi pisal­iśmy o wielu ciekawych kwiet­niowych zawodach i o tym jak w łatwy sposób zdobyć dar­mowe wpisowe.

Grat­u­lu­je­my akty­wnym, którzy sko­rzys­tali z naszej propozy­cji, życząc powodzenia pod­czas zawodów:

-        Marcin Gołusz­ka – MTB Marathon Murowana Goślina

-        Janusz Olbrycht – MTBO

-        Marek Klimow­icz – Harpagan

 

Dla dwóch imprez w kole­jny week­end mamy do rozdys­ponowa­nia 3 wpisowe. Warun­ki jak poprzed­nio. Na zgłoszenia będziemy czekać do 16.04 (najbliższy poniedziałek):

- 21.04 – Kosza­l­ińs­ki Bieg Górski

- 21.04 – XV Memo­ri­ał Pio­tra Malinowskiego

 

Równocześnie ogłasza­my kole­jny KONKURS. Wystar­czy przesłać fotkę z  jed­nej z kwiet­niowych imprez wspier­anych przez Trail.pl. Do wygra­nia teamowa opas­ka GORE WINDSTOPPER. Więcej na tem­at konkur­su. Czekamy na zdję­cia i oczy­wiś­cie trzy­mamy kciu­ki za udane starty!