Kwiecień pełen startów – rozdajemy wpisowe!

 

Nasz kalen­darz star­towy w tym miesiącu pęka w szwach. I bard­zo dobrze – będzie gdzie spal­ić świąteczne mazur­ki, bab­ki, serni­ki, pierni­ki, makow­ce i wszelkie inne specjały.

TRAIL­team przy­go­tował dla Was łącznie 9 dar­mowych wpisowych. Wystar­czy założyć pro­fil (jeśli jeszcze go nie macie) na naszej stron­ie, a na fanpage’u Face­book napisać, w których zawodach chce­cie wys­tar­tować i – co najważniejsze — DLACZEGO. W środę wiec­zorem (11.04) z nadesłanych komen­tarzy wybierze­my te, naszym zdaniem, naj­ciekawsze. Zgłasza­jąc się na zawody konieczne też będzie podanie naszej nazwy zespołu — TRAIL­team. Wśród osób, dla których zabraknie wpisowych z tej puli dodatkowo rozlo­su­je­my 2 teamowe buffy.

 

13–15.04 – WERTEPY Trail.pl – rajd przygodowy

Nieste­ty na tę ciekawą imprezę wolne miejsców­ki już się rozeszły… :(

 

 

 

 

14.04 – Mara­ton Terenowy Blisko Otwoc­ka – rowerowa jaz­da na orientację

Ok . 100km na row­erze z mapą, ale do klasy­fikacji nie jest wyma­gane zal­icze­nie wszys­t­kich punk­tów, czy prze­jechanie określonej iloś­ci kilo­metrów, dzię­ki czemu, nawet niedoświad­c­zony zawod­nik będzie się doskonale baw­ił, poz­na­jąc okolicę na dwóch kółkach.

 

 

15.04 – MTB Marathon Murowana Gośli­na – mara­ton rowerowy

Inau­gu­rac­ja renomowanego cyk­lu MTB. Wielkopol­s­ka edy­c­ja to ide­alne miejsce na rozpoczę­cie przy­gody z kolarst­wem, na poczu­cie specy­ficznej atmos­fery zarez­er­wowanej głównie dla „zakrę­conych” pasjonatów dwóch kółek. Niewyma­ga­ją­ca trasa i jej lokaliza­c­ja jest jak najbardziej właś­ci­wa, a to głównie za sprawą zimowej prz­er­wy, osłabi­a­jącej kolarskie morale niejed­nego doświad­c­zonego bikera.

 

 

20–22.04 — Harpagan43 – mara­ton pieszy na ori­en­tację / mara­ton rowerowy na orientację

Na liś­cie star­towej już pon­ad 800 osób. Mot­tem każdej edy­cji Har­pa­gana łączącego w jed­nym miejs­cu i cza­sie ele­men­ty turysty­ki pieszej i rowerowej jest: „Tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawd­zono”. 5 różnych tras: piesza 100km (24h), piesza 50km (12h), rowerowa 200km (12h), rowerowa 100km (8h) i pies­zo-rowerowa 150km (18h).

 

 

21.04 – Kosza­l­ińs­ki Bieg Górs­ki – bieg i nordic walking

15-kilo­metrowy bieg przez Górę Chełm­ską pod Kosza­linem. Jest też 5‑kilometrowa górs­ka trasa nordic walking.

 

 

 

21.04 – XV Memo­ri­ał Pio­tra Mali­nowskiego – ski-alpinizm

Finał Pucharu Pol­s­ki oraz Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki w nar­cia­rst­wie wysokogórskim. Orga­ni­zowane już po raz pięt­nasty zawody to najwięk­sze i najpop­u­larniejsze wydarze­nie w tej dyscy­plin­ie w Polsce, kończące sezon zimowy. Rokrocznie gro­madzą licznych ama­torów ski-alpiniz­mu z całego świa­ta. Rok temu zakopi­ańskie zawody były finałem Pucharu Świa­ta ISMF.

 

 

Mamy nadzieję, że taka różnorod­ność dyscy­plin i lokaliza­cji ułatwi wybór. Czekamy na Wasze zgłoszenia, a póki co…

 

życzymy spoko­jnych i rados­nych Świąt w rodzin­nym gronie!