Rozpoczynamy nowy sezon

 

Przez lata było Speleo i adven­ture rac­ing, ter­az mamy TRAIL­team i… maratony MTB, triathlon, adven­ture rac­ing, bie­gi trailowe, górskie i ultra, ekstremalne pró­by sportowe w wyso­kich górach, filmy, grupy treningowe, wyzwa­nia staw­iane na szlakach oraz… głowy pełne innych ciekawych pomysłów.

Zaprasza­my na nasz kanał YouTube gdzie zna­jdziecie wiele filmów nakrę­conych pod­czas naszych tren­ingów i zawodów. Wraz z Trail.pl będziemy się starać przy­bliżać dyscy­pliny, które nas pasjonu­ją. Dla tych, którzy chcą wspól­nie trenować albo po pros­tu trochę się poruszać — w Poz­na­niu i Żyrar­dowie funkcjonu­ją nasze grupy treningowe. Planu­je­my kole­jne. Tren­erów zain­tere­sowanych współpracą prosimy o kon­takt. Częs­to będziemy pro­ponować dar­mowe wpisowe na ciekawe imprezy sportowe. W konkur­sach i wspól­nych akc­jach będzie też moż­na wygrać wiele przy­dat­nych gadżetów.

KTM TRAILteam

 

W tym sezonie w naszych szere­gach będzie star­tować wielu utal­en­towanych sportow­ców. KTM TRAIL­team to Justy­na Frączek, Natalia Dubaj i Doro­ta Kwiatkows­ka. Dziew­czyny będą ści­gać się w renomowanych imprezach MTB Grze­gorza Golonko.

 

DYNAFIT TRAILteam

 

DYNAFIT TRAIL­team to ekipa biegowa. Mag­da Derez­ińs­ka, Kasia Zając i Prze­mysław Sobczyk więcej niż lubią bie­gać. Czym dys­tans dłuższy, a przewyższe­nie więk­sze, tym lep­iej. Spotkać ich będzie moż­na na wielu bie­gach górs­kich, trailowych, przeła­jowych, nie tylko w kra­ju, ale też zagranicą.

 

SALEWA TRAILteam

 

Bard­zo wysoko staw­ia­ją sobie poprzeczkę zawod­ni­cy SALEWA TRAIL­team star­tu­ją­cy w adven­ture rac­ing. Zdobyli już 5. miejsce Mis­tr­zostw Świa­ta w Raj­dach Przy­godowych, ale ambic­je mają więk­sze. Czy Justy­na Frączek, Maciej Mierzwa, Maciek Dubaj i Łukasz War­muz zdoła­ją w tym roku popraw­ić ten najlep­szy w his­torii pol­s­kich startów wynik?

 

BRIKO TRAILteam

 

Reprezen­tu­jąc BRIKO TRAIL­team, Kasia Zając i Artur Kurek będą próbować sił w tri­at­lonie, trady­cyjnym i górskim. Dla Kasi będzie to debi­ut, Artur ma ambity plan zak­wal­i­fikowa­nia się do Iron­mana na Hawa­jach. Kto zna Artu­ra ten wie, że przech­walać się nie lubi. Trzy­mamy kciuki!

 

Gwaran­tu­je­my, że będzie się dużo dzi­ało. Nasze pomysły nie mogły­by zostać zre­al­i­zowane bez pomo­cy firm: KTM, DYNAFIT, SALEWA, BRIKO i TRAIL.PL. Jesteśmy jed­nocześnie otwar­ci na współpracę z kole­jny­mi spon­so­ra­mi i partnerami.

Wszys­tkim życzymy udanego sezonu bez kon­tuzji! Masz pytanie, sug­estie lub chcesz do nas dołączyć? Skon­tak­tuj się z nami, odwiedź nas na Face­book lub po pros­tu kibicuj.