Rusza grupa TRAILteam Żyrardów

 

Żyrardów to mias­to pod Warsza­wą. W Żyrar­dowie miesz­ka Artur Kurek, a kto o Arturze nie słyszał, ten niewiele słyszał :) Łatwiej było­by napisać gdzie Artur nie star­tował, ale his­torię zostawmy his­to­rykom i skup­my sie na przyszłoś­ci, najlepiej tej najbliższej.

Właśnie w Żyrar­dowie rusza nasza kole­j­na gru­pa treningowa biegowa. Oczy­wiś­cie będzie prowad­zona przez Artu­ra i jest skierowana zarówno dla zupełnie początku­ją­cych bie­gaczy i tri­at­lonistów, jak i tych, którzy zamierza­ją ści­gać się na zawodach. Sam Artur ma ambit­ny plan zak­wal­i­fikowa­nia się w tym roku na Mis­tr­zost­wa Świa­ta w Iron­man na Hawa­jach. Zatem o prak­ty­czne zas­tosowanie teorii sportu pod­czas spotkań grupy nie ma obaw. Wszys­tkim zain­tere­sowanym Artur będzie też mógł pomóc w przy­go­towa­niu i przeprowadze­niu testów wydol­noś­ciowych.

Zaję­cia rozpoczną się 13.04.2012 (piątek po Świę­tach) i będą się odby­wać co dru­gi tydzień. Miejsce spotkań: Żyrardów, pęt­la auto­bu­sowa na skra­ju lasu za torem kolarskim w stronę Soku­la. Szczegóły  i potwierdzenia ter­minów spotkań na blogu grupy.

Zaprasza­my! Warto przyjść choć­by dlat­ego, że WŚRÓD UCZESTNIKÓW PIERWSZEGO TRENINGU ROZLOSUJEMY 3 NASZE TEAMOWE BUFFY!

Co dru­gi tydzień Artur będzie prowadz­ił zaję­cia nordic walk­ing. Mamy nadzieję już wkrótce podać więcej szczegółów na ten temat.

Serdecznie zaprasza­my na zaję­cia grupy. Uczest­ników prosimy o zare­je­strowanie na https://trailteam.pl/register/, a wszelkie komen­tarze prosimy zamieszczać na blogu grupy. Zapasza­my też na pro­fil face­book naszego zespołu.