Technika kajakowania

W teorii tech­ni­ka kajakowa­nia wyda­je się być prosta:
— angażu­je­my do pra­cy mięśnie pleców i brzucha
— inten­sy­wnie pracu­je­my nogami
— pod­czas wiosłowa­nia nadgarst­ki powin­ny być wyprostowane
— nie ciąg­niemy wiosła, tylko je pchamy
A tak w skró­cie — po długim lub inten­sy­wnym kajakowa­niu mogą nas boleć mięśnie brzucha, pleców i nóg, ale nie rąk. Jeśli jest inaczej, najpraw­dopodob­niej robimy coś źle.

Choć wios­na nieśmi­ało daje o sobie znać, najwyższa pora chwycić wiosło w dłoń i wskoczyć do kaja­ka. Bo prze­cież nie samym bie­ganiem i row­erem człowiek żyje… :)

Dla wszys­t­kich, którzy czu­ją potrze­bę odświeże­nia już nabytej wiedzy i doświad­czenia, jak i dla tych, którzy dopiero zamierza­ją je zdobyć przy­go­towal­iśmy trzy krótkie filmy. Mamy nadzieję, że Was zainteresują.