XV Memoriał Malinowskiego — zima nie odpuściła

 

Tekst: Moni­ka Strojny

Gdy w sobotę 21 kwiet­nia w całym kra­ju panowała już wios­na, wysoko w Tatra­ch leżało pon­ad 1,5 metra śniegu i padał śnieg. W tej prawdzi­wie zimowej scener­ii 205 zawod­ników wal­czyło na trasie XV Memo­ri­ału Pio­tra Mali­nowskiego w ski-alpinizmie, najwięk­szych zawodach w nar­cia­rst­wie wysokogórskim w Polsce. Na trasie sportowej prowadzącej przez pięć przełęczy zwyciężyli ex aequo Jozef Hlav­co i Milan Madaj ze Słowacji (Skialp Bobrovec), którzy jako jedyni zła­mali w tym roku bari­erę dwóch godzin. 

Po trzech lat­ach orga­ni­za­torzy zawodów TOPR i TKN Tatra Team mogli wró­cić do trady­cyjnej, najtrud­niejszej trasy Memo­ri­ału, która prowadz­iła spod schro­niska Murowaniec na Przełęcz Lil­iowe, Świnicką i Karb, do Zmarzłego Stawu, przez Zawrat i na Koz­ią Przełęcz z powrotem na Halę Gąsieni­cową.  Na dys­tan­sie 11km z 1600m przewyższenia wśród kobi­et najszyb­sza była Klau­dia Tasz, a kat­e­gorię ratown­ików górs­kich wygrał Milan Madaj z Horskiej Zachran­nej Sluz­by.  Zawody oprócz mis­tr­zostw kra­ju ratown­ików, miały także rangę Mis­tr­zostw Pol­s­ki i finału Pucharu Pol­s­ki PZA, w których pod­wójnie zwyciężyli Klau­dia Tasz (SNPTT 1907/KW Zakopane) i Tomasz Brzes­ki (KS Kandahar).

Żeby zachę­cić więcej osób do star­tu i dać szan­sę mniej doświad­c­zonym, przy­go­towano także łatwiejszą trasę bez lim­i­tu cza­sowego, prowadzącą z Murowań­ca na Lil­iowe, następ­nie Beskid, zjazd przy trasie Kasprowego Wier­chu, pode­jś­cie na Karb i zjazd z powrotem do schro­niska. W tej kat­e­gorii lau­ry także zebrali Słowa­cy — Daniela Kotscho­va i Matus Vnencak.

Zawody są trak­towane jako nie­ofic­jalne zakończe­nie sezonu ski­tur­owego, i znane także z trwa­jącej do białego rana imprezy tanecznej. W tym roku wyglą­da jed­nak na to, że do koń­ca sezonu jeszcze daleko. Zaprasza­my więc ter­az w Tatry i jed­nocześnie, na Memo­ri­ał w przyszłym roku!

Pełne wyni­ki, zdję­cia i relac­je na www.memorial.topr.pl

Wyni­ki Open Memoriału

Kobi­ety

1. Klau­dia Tasz (SNPTT 1907/KW Zakopane) 2.27,01

2. Anna Figu­ra (KS Kan­da­har) 2.33,59

3. Julia Waj­da (KS Kan­da­har) 2.57,06

Mężczyźni

1. Jozef Hlav­co (Skialp Bobrovec) 1.58,51

2. Milan Madaj (James Bobrovec) 1.58,51

3. Tomasz Brzes­ki (KS Kan­da­har) 2.04,32

Mis­tr­zost­wa Polski

1. Klau­dia Tasz (SNPTT 1907/KW Zakopane)
2. Anna Figu­ra (KS Kandahar)
3. Julia Waj­da (KS Kandahar)

1. Tomasz Brzes­ki (KS Kandahar)
2. Jacek Żebrac­ki (GP GOPR/KS Kandahar)
3. Mar­iusz War­goc­ki (KW Zakopane)

 

Zdję­cia: Rafał Ślęzak i Moni­ka Strojny