Znowu gęsto w kalendarzu

 

Przed nami kole­jny week­end pełen sportowych emocji. Na tapecie 4 intere­su­jące imprezy:

 

HARPAGAN

Na liś­cie star­towej pon­ad 1100 osób. Wśród nich Remik Nowak. Mar­ka Klimow­icza nieste­ty rozłożyła choro­ba. W barwach TRAIL­tea­mu zgłoszeni są również: Alek­san­dra i Zbig­niew Bed­nar­czyk, Dar­iusz Pośled­nik, Anna i Janusz Olbrycht, Jacen­ty Łapanows­ki. Powodzenia!

 

 

MEMORIAŁ PIOTRA MALINOWSKIEGO

Finał Pucharu Pol­s­ki oraz Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki w Ski-aplin­iźmie. Na liś­cie star­towej Mag­da Derez­ińs­ka, Prze­mysław Sobczyk (w sezonie let­nim reprezen­tu­ją­cy nasz  DYNAFIT TRAIL­team), Gosia Czec­zott oraz Maciek Indy­ka. Zaciskamy kciu­ki i zaz­drościmy apres ski par­ty :)

 

KOSZALIŃSKI BIEG GÓRSKI TRAIL.PL

Kosza­lin — peł­nia życia? Jasne, że tak. Moż­na tam nie tylko pob­ie­gać w ciekawy tere­nie, ale też wziąć udzi­ał w Górskim Nordic Walk­ing. W imie­niu orga­ni­za­to­ra serdecznie zapraszamy!

 

 

SZOSOMANIA Pier­wsza edy­c­ja cyk­lu wyś­cigów szosowych. W pele­tonie również Artur Kurek (BRIKO TRAIL­team).

 

Korzys­ta­jąc z okazji przy­pom­i­namy o naszym KONKURSIE FOTO. Do wygra­nia teamowa opas­ka windstopperowa.