Korona Gór Polski na rowerze

Zawod­nicz­ka naszego tea­mu, AGNIESZKA KORPAL ma niesamow­ity pomysł. W 16 dni planu­je zdobyć Koronę Gór Pol­s­ki. Na row­erze! Do tego w pojedynkę!

Koronę stanowi 28 szczytów. Nie na wszys­tkie moż­na oczy­wiś­cie wjechać, ale Agniesz­ka zamierza zsi­adać z roweru tylko tam gdzie będzie to naprawdę konieczne. Łącznie do poko­na­nia będzie 1300–1400km.

W bard­zo dużym uproszcze­niu trasa będzie wiodła od Łysi­cy w Górach Świę­tokrzys­kich do Wysok­iej Kopy w Górach Izer­s­kich. Jed­nak szczegółowy plan prze­jazdów i kole­jność zdoby­wa­nia szczytów nie są jeszcze zdefin­iowane. I tu, poza oczy­wiś­cie wspar­ciem finan­sowo-sprzę­towym :), moż­na wydat­nie pomóc Agnieszce. Korzys­ta­jąc z PLANERA — nowej funkcjon­al­noś­ci ser­wisu Trail.pl, możli­we jest wybranie opty­mal­nego wari­antu poko­na­nia tej trasy.

I tu KONKURS, oczy­wiś­cie z nagro­da­mi. Dwie oso­by, których propozy­c­je przesłane ser­wisem Trail.pl do Agniesz­ki (na jej pro­fil na Trail.pl) okażą się najbliższe ostate­cznej real­iza­cji pro­jek­tu (albo za najbardziej pomoc­ne uzna je Agniesz­ka) nagrodz­imy teamowy­mi buf­fika­mi. Zaprasza­my zatem do współpra­cy i zabawy. Cza­su nieste­ty nie ma zbyt wiele — start jest planowany już na połowę czerwca.

Poniżej szczy­ty wchodzące w skład Korony Gór Polski:

Pas­mo Górskie

Szczyt

Wysokość w m. n.p.m.

Współrzędne GPS

Tatry

Rysy

2499

N 49° 10.777′    E 020° 05.286′

Beskid Żywiec­ki

Babia Góra

1724

N 49° 34.386′    E 019° 31.768′

Karkonosze

Śnież­ka

1602

N 50° 44.164′    E 015° 44.316′

Masyw Śnieżni­ka

Śnieżnik

1425

N 50° 12.445′    E 016° 50.860′

Bieszczady

Tar­ni­ca

1346

N 49° 04.489′    E 022° 43.579′

Gorce

Tur­bacz

1310

N 49° 32.572′    E 020° 06.674′

Beskid Sądec­ki

Radziejowa

1262

N 49° 26.960′    E 020° 36.253′

Beskid Śląs­ki

Skrzy­czne

1257

N 49° 41.073′    E 019° 01.818′

Beskid Wyspowy

Mogiel­i­ca

1173

N 49° 39.310′    E 020° 16.608′

Góry Izer­skie

Wyso­ka Kopa

1126

N 50° 50.973′    E 015° 25.224′

Góry Bial­skie

Rudaw­iec

1112

N 50° 14.681′    E 016° 58.605′

Góry Orlick­ie

Orli­ca

1084

N 50° 21.154′    E 016° 21.683′

Pieniny

Wyso­ka

1050

N 49° 22.820′    E 020° 33.330′

Góry Sowie

Wiel­ka Sowa

1015

N 50° 40.816′    E 016° 29.147′

Beskid Nis­ki

Lack­owa

997

N 49° 25.591′    E 021° 06.153′

Góry Złote

Kowadło

989

N 50° 15.864′    E 017° 00.794′

Góry Bystrzy­ck­ie

Jagod­na

977

N 50° 15.160′    E 016° 33.865′

Rudawy Janow­ick­ie

Skalnik

945

N 50° 48.509′    E 015° 54.004′

Góry Kami­enne

Waligóra

936

N 50° 40.848′    E 015° 16.675′

Beskid Mały

Czu­pel

934

N 49° 46.076′    E 019° 09.638′

Góry Stołowe

Szczelin­iec Wielki

919

N 50° 29.106′    E 016° 20.473′

Beskid Makows­ki

Lubomir

912

N 49° 46.013′    E 020° 03.595′

Góry Opawskie

Bisku­pia Kopa

889

N 50° 15.388′    E 017° 25.746′

Góry Wałbrzyskie

Chełmiec

851

N 50° 46.753′    E 016° 12.630′

Góry Bardzkie

Kłodz­ka Góra

765

N 50° 27.257′    E 016° 45.497′

Góry Kacza­wskie

Sko­piec

724

N 50° 56.681′    E 015° 53.102′

Masyw Ślęży(Przedg. Sudec.)

Ślęża

718

N 50° 51.845′    E 016° 42.451′

Góry Świę­tokrzyskie

Łys­i­ca

612

N 50° 53.475′    E 020° 53.783′