Leopard nabiera letniego wyglądu

Źródło: www.dynafit.com

DYNAFIT debi­u­tu­je na rynku z let­nią kolekcją

Od tego roku, także i lato będzie na tem­at szy­bkoś­ci i lekkoś­ci. DYNAFIT, po raz pier­wszy wychodzi pon­ad doskonale znany nam teren odzieży nar­cia­rskiej, wkracza­jąc w let­nią odzież, która zaw­iera wszys­tko, co jest potrzeb­ne do upraw­ia­nia górskiego bie­ga­nia i jazdy na row­erze. Wymi­ar let­ni zaw­iera funkcjon­al­ną odzież „i dla niego i dla niej”, buty do bie­ga­nia, a także ple­ca­ki i kijki.

DYNAFIT sta­je się także częś­cią let­niej górskiej scener­ii, a kolekc­ja nada­je się ide­al­nie na wysokogórskie wyprawy. Słowem kluc­zowym kolekcji jest „pomysłowość”: hybry­dowa kolekc­ja jest tak zapro­jek­towana, by móc przekraczać granice, ide­al­na do bie­ga­nia i jazdy na row­erze w tere­nie górskim.  Ci, którzy już wios­ną odłożyli swo­je nar­ty, mogą spodziewać się lek­kich i funkcjon­al­nych pro­duk­tów, które spraw­ią, że tren­ing latem będzie wyma­gał min­i­mum wysiłku.

Sportowa sprawność w połącze­niu z kom­fortem są celem nowej kolekcji: i tak się właśnie dzieje, dzię­ki tak zwanej tech­nologii mapowa­nia ciała i mate­ri­ałom najwyższej jakoś­ci. Takich ubrań nikt nie będzie chci­ał zdjąć. Swo­bo­da porusza­nia się, prze­puszczal­ność powi­etrza oraz trwałość są ich znakiem rozpoz­naw­czym. A ponieważ waga odgry­wa znaczącą rolę pod­czas przemierza­nia sportowych odcinków, ultra-lekkie mate­ri­ały gwaran­tu­ją opty­mal­ną ochronę w każdych warunk­ach pogodowych.

Jeszcze w  maju kolekc­ja będzie dostęp­na w sklepie SALEWA w Zakopanem.

Główne atrakc­je kolekcji DYNAFIT 2012:

 

MS FELINE SUPERLIGHT — 0904 czarno-czer­wony, 270g (rozmi­ar 9US), rozmi­ary: 6–12

Super-lekkie, wytrzy­małe i ide­alne na zawodowe bie­gi górskie buty, opra­cow­ane przez najlep­szych świa­towych sportow­ców. Spec­jal­na tech­nolo­gia podeszwy ofer­u­je poduszkę, a zarazem sta­bil­ność, jaką otrzy­mu­je­my dzię­ki cięższym butom, co też spraw­ia, że MS FELINE SUPERLIGHT nada­ją się na górskie maratony.

 

MS FELINE GORE TEX — 5601 zielono-szary, 300g (rozmi­ar 9US), rozmi­ary: 6–12

Wodoo­d­porne Gore-Tex ® buty do bie­ga­nia, nada­jące się do trud­nych warunk­ów górs­kich. Wyko­rzys­tu­ją wszys­tkie tech­nolo­gie Dynafit, ofer­u­jąc kom­for­towe bie­ganie sportowe bez pęcherzy, a podeszwa Vibram gwaran­tu­je praw­idłowe dopa­sowanie i niezrów­naną przyczepność.

 

ALTITUDE PRL M JKT — 0011 biały/0900 / 5490, 0901 czarny/0010/1500, 380g, 46/S‑56/3XL

Ide­al­ny strój do bie­ga­nia i jazdy na row­erze w nieprzewidy­wal­nych górs­kich warunk­ach pogodowych. Ta kurt­ka Pri­maloft jest tak lek­ka, że może być zapakowana do kieszeni. Jed­nocześnie, powło­ka zewnętrz­na Vapour­shell chroniąc przed deszczem, pozwala skórze oddychać.

 

SHORE U SHORTS – spo­den­ki — 0901 czarny/ 0010/1500, 0011 biały/ 0900/5490, 0781 extra czarny/ 0900/6490, 295g, 44/XS-54/XXL

Swo­bodne cię­cie, wytrzy­małe i prze­puszcza­jące powi­etrze, ide­alne do bie­ga­nia i jazdy na row­erze. Spo­den­ki zapew­ni­a­ją per­fek­cyjne dopa­sowanie, zapo­b­ie­ga­jąc ślizganiu.

 

TRAIL M S/S TEE — 0011 biały/ 5490/5310, 0901 czarny/ 0010/1500, 145g, 46/S‑54/XXL

Ta koszul­ka z krótkim rękawem, atle­ty­cznie dos­tosowana przy uży­ciu tech­nologii mapowa­nia ciała, dopa­sowu­je się do każdego ruchu pod­czas bie­ga­nia lub jazdy na row­erze. Dwa różne mate­ri­ały zapew­ni­a­ją skórze kom­for­towe uczu­cie naw­ilże­nia i suchoś­ci zarazem.

 

TRANSALPER CONVER. W JKT —  0781 extra czarny/ 0900/6490, 0011 biały/5310/5430, 235g, 40/34–48/42

Wielo­funkcyj­na kurt­ka ze zdol­noś­cią ociepla­nia, per­fek­cyj­na dla kobi­et. Korzys­ta­jąc z szy­bkiego sys­te­mu mocu­jącego, kurt­ka w sekundę zmienia się w bezrękawnik. Dzię­ki niej znacznie ograniczysz ciężar na treningu i zawsze będziesz dos­tosowana do panu­ją­cych warunk­ów. Prak­ty­czne kiesze­nie są dodatkowym atutem kurtki.

 

TRAVERSE M 3/4 TIGHTS — 0901 czarny/ 0010/5310, 0902 czarny/ 0010/1500, 182g, 46/S‑54/XXL

Te ściśle przyle­ga­jące, trój — sezonowe spod­nie o dłu­goś­ci 3/4 gwaran­tu­ją dopa­sowanie, speł­ni­a­ją wszelkie wyma­gania pod­czas bie­ga­nia i jazdy na row­erze. Mieszan­ka mate­ri­ałów i sylika­towa ochrona zapew­ni­a­ją naw­ilże­nie oraz doskon­ałą odporność na ścieranie w trud­nych warunkach.

 

X4 PERFORMANCE BACKPACK – ple­cak — 0011 biały/ 5490/0900, 12 L

Bard­zo lek­ki, dwa w jed­nym, wielo­funkcyjny ple­cak z ergonom­icznym ksz­tałtem, dzię­ki czemu trans­port sprzę­tu sta­je się znacznie łatwiejszy. Przy zmi­an­ie na szczy­cie, spocona tyl­nia część może zostać zdję­ta i w ciągu kilku sekund ple­cak mag­icznie zmienia się w tor­bę na biodra.

 

X4 DY.N.A. GLOVE — 0011 biały/ 5490/0900, 0901 czarny/ 0010/1500, XS-XL

Dwa w jed­nym, nada­jące się do bie­ga­nia i jazdy na row­erze rękaw­ice z doskon­ałą przy­czep­noś­cią i sylika­towy­mi i skórzany­mi wstawka­mi. Ergonom­iczny ksz­tałt, wygod­na żelowa wyś­ciół­ka tworzą stan­dardy długich i inten­sy­wnych wycieczek.