MTB Marathon w Złotym Stoku — refleks nagradzamy wpisowym

 

I w końcu góry! W najbliższą sobotę kole­jne zawody z cyk­lu MTB Marathon. Na star­cie w Zło­tym Stoku będzie moż­na spotkać nasze wspani­ałe dziew­czyny z KTM TRAIL­team. Mamy też propozy­cję dla tych, którzy nie zaplanowali jeszcze week­endu albo są już przeko­nani do star­tu w najbliższym mara­tonie MTB, ale mają jeszcze możli­wość przy­wdzia­nia barw TRAIL­tea­mu. Przy­go­towal­iśmy grati­sowe wpisowe dla dwóch osób. Wystar­czy wykazać się reflek­sem, bo będą to dwie PIERWSZE oso­by, które na naszym pro­filu Face­book, nie później niż do połud­nia w best online casi­no piątek, wyrażą chęć star­tu. Zgłosze­nie na zawody będzie trze­ba zro­bić indy­wid­u­al­nie, ale orga­ni­za­tor zostanie poin­for­mowany o osobach zwol­nionych z opłaty wpisowej. Opła­ta ta nie obe­j­mu­je kosztów numeru star­towego dla osób, które nie star­towały jeszcze w tegorocznym cyk­lu. Powodzenia!