Podwójne zwycięstwo SALEWA TRAILteam w Gliwicach

 

Tekst: Justy­na Frączek

Dwa dni bard­zo szy­bkiego ści­ga­nia za nami. Najpierw w sobotę zmierzyliśmy się z naw­igacją po Gli­wicach prz­ery­wanego różnego rodza­ju zada­ni­a­mi sprawnoś­ciowo-naukowy­mi. Tem­po biegu było sza­lone, zwłaszcza do pier­wszego punk­tu (podob­no niek­tórym wyszło po 3:30 na km!) Później też nie było wol­no. Z zadań „spec­jal­nych” na punk­tach zapamię­tam szczegól­nie: zadanie z matem­aty­ki, strze­lanie z łuku, przy­go­towanie rozt­worów chemicznych, pch­nię­cie kulą i zadanie linowe. Przy bard­zo szy­bkim tem­pie biegu, log­iczne myśle­nie okaza­ło się dla nas prob­le­mem i na zada­niu z ciągiem matem­aty­cznym stra­cil­iśmy 20 min! Dlat­ego pędzil­iśmy ile sił w nogach, a że był to „score­lauf”, to nie wiedzieliśmy jaka jest sytu­ac­ja na trasie. Dopiero na mecie wyszło, że jesteśmy pier­wsi w MIX­ach, w open na szóstym. Nato­mi­ast Łukasz War­muz z Irkiem Walugą (SALEWA TRAIL­team II)  nie mieli łatwego zada­nia: przez cały etap towarzyszyły im dwa inne zespoły — Non­stop i SA PSP Kraków/ AZS AWF Mas­ters. Pod koniec nastąpiło rozstrzyg­nię­cie — Łukasz z Irkiem zjaw­ili się na miecie na pier­wszym miejs­cu open.

Drugiego dnia zal­icza­l­iśmy już punk­ty po kolei: 1,2,3, 4, itd…Generalnie porusza­l­iśmy się na row­er­ach, a na kole­jnych lecz nie wszys­t­kich punk­tach był kajak, rol­ki, bieg na ori­en­tację, ori­en­tac­ja z GPS, wspinacz­ka oraz kil­ka zadań niespodzianek typu: strzel karnego bramkar­zowi z I ligi. Dzię­ki moje­mu part­nerowi Rafałowi, dla którego był to debi­ut w adven­ture rac­ing, poszło nam znakomi­cie. Dotar­liśmy na metę pod Radiostacją w Gli­wicach na pier­wszym miejs­cu w mixach.

Łukasz z Irkiem cały czas uciekali depczą­cym im po pię­tach Non­stop Adven­ture ale na odcinku rolkowym wypra­cow­ali nieco więk­szą przewagę, którą dowieźli do mety.

Tekst: Łukasz Warmuz

Moż­na śmi­ało napisać, iż udało się powtórzyć wynik z tamtego roku.

Impreza obrodz­iła jeżeli chodzi o liczeb­ność. Na star­cie pojaw­iło się pon­ad 70 dwu­osobowych zespołów. Pier­wszy dzień to jedyne 25 km biegu po mieś­cie. Tuż po star­cie konkurenc­ja narzu­ciła niezłe tem­po. Według pomi­arów Garmi­na od Irka początek trasy biegliśmy po 3“30 na km, oczy­wiś­cie tem­po stop­niowo malało wraz z dys­tansem, casi­no online ale tylko stop­niowo. Kole­jność punk­tów dobral­iśmy opty­mal­nie, ponieważ na żad­nym z zadań spec­jal­nych nie mieliśmy kole­jek. Orga­ni­za­torzy imprezy poz­wo­lili nam rozwi­jać się w takich dyscy­plinach jak: pch­nię­cie kulą, strze­lanie z łuku, rozpoz­nawanie drzew, zagad­ki matem­aty­czne ( które nieste­ty nas prze­rosły), doświad­czenia chemiczne.

Pon­ad 90 pro­cent trasy biegliśmy w towarzys­t­wie innych zespołów, wielokrotne pró­by uciecz­ki udały się dopiero na 22 kilo­metrze. Na zada­niu spec­jal­nym “wspinacz­ka linowa” kole­ga z zespołu (naw­iasem mówiąc instruk­tor wspinacz­ki) wykon­ał je w ekspre­sowym tem­pie, dzię­ki czemu udało nam się wypra­cow­ać paromin­u­tową przewagę, którą już utrzy­mal­iśmy aż do mety.

W dru­gi dzień mieliśmy do poko­na­nia 75km. Start na row­erze. Początek trasy znowu zabójcze tem­po. Licznik rowerowy nie chce pokazać mniej niż 30 km/h. Sce­nar­iusz podob­ny jak dzień wcześniej, znów ciężko pozbyć się ogo­na. Zespoły próbu­ją utrzy­mać narzu­cone tem­po. W jed­nej trze­ciej trasy krót­ki etap kajakowy pozwala nam na wyro­bi­e­nie sobie małej przewa­gi. Piszę mała bo wynosiła gdzieś ok. 1 min­utę. W połowie trasy do zal­iczenia był etap biegu na ori­en­tację. Myślałem, że uda się trochę tą przewagę pow­ięk­szyć, nieste­ty zespół NONSTOP ADVNETURE, dziel­nie dep­tał nam po pię­tach. Dopiero etap rolkowy dał nam możli­wość uciecz­ki i  oder­wanie się od grupy. Zaled­wie 15 km przed metą zaczęliśmy stop­niowo pow­ięk­szać przewagę nad peletonem.

Na mecie pojaw­iliśmy się 16 min­ut przed drugim zespołem.

Czas łączny: 6h 24 min

Czas drugiego dnia : 4h 19 min

Czas pier­wszego dnia: 2h 05 min

 

fot. Woj­ciech Urbaś/exmedio.pl

Wyni­ki: http://www.team360.pl/sites/default/files/Gliwice_2012_Wyniki.pdf

Zdję­cia:

https://plus.google.com/photos/100974623584923796515/albums/5740890232502583425?banner=pwa

http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10150807580136762&type=1

http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10150806676551762&type=1