Przygotowania do biegu Transvulcania — podbiegać czy podchodzić?

W trze­ciej częś­ci cyk­lu przy­go­towań do biegu TRANSVULCANIA Kasia dzieli się swoi­mi obserwac­ja­mi nt. zagad­nienia “pod­b­ie­gać czy pod­chodz­ić?” Jasne, że biegiem jest gen­er­al­nie szy­b­ciej, ale czy na 83-kilo­metrowej trasie i 4400 metra­ch w górę, to fak­ty­cznie rozsąd­na tak­ty­ka? Zresztą zobacz­cie sami co radzi Kasia: