Rajd Miejski w Gliwicach już za 10 dni

 

Tekst: Igor Błachut

Niecałe dwa tygod­nie dzielą nas od star­tu III Raj­du Miejskiego 360 Stop­ni – Gli­wice 2012. Na liś­cie star­towej zna­j­du­je się przeszło 50 dwu­osobowych zespołów. Wśród nich obroń­cy tytułu sprzed roku — Ireneusz Walu­ga i Łukasz War­muz (SALEWA TRAIL­team II). Na trasie pojawi się też Justy­na Frączek (SALEWA TRAIL­team I) – jed­na z najlep­szych zawod­niczek w his­torii rajdów przy­godowych w naszym kra­ju, a do tego znana z tras mara­tonów rowerowych (była mis­trzynią Pol­s­ki) i zjazdów (również świę­ciła tri­um­fy w czem­pi­onat­ach kra­jowych). Wśród chęt­nych do star­tu zna­j­du­ją się także zawod­ni­cy, którzy wys­tar­tu­ją w Rajdzie Miejskim w Gli­wicach po raz trze­ci, a więc są z nami od początku. Z roku na rok coraz lep­iej spisu­ją się ekipy z bliź­ni­aczego mias­ta Gli­wic – niemieck­iego Bot­trop, którzy i tym razem pojaw­ią się pod gli­wicką Radiostacją.

Zawod­ni­cy będą mieli do poko­na­nia trasę mierzącą 100 km. Pier­wszego dnia – sob­o­ta 12 maja – odbędzie się etap pieszy (25 km). Drugiego zaś (niedziela 13 maja) odcinek będzie znacznie dłuższy (75 km), ale jed­nocześnie bardziej zróżni­cow­any, bo w jego skład wejdzie jaz­da na rolkach, pły­wanie kajaka­mi, bie­gi na ori­en­tację i naw­igac­ja GPS. Do tego wiele zadań spec­jal­nych z pogranicza sportów ekstremal­nych (zada­nia wysokoś­ciowe) oraz zada­nia log­iczne. Wszys­tkie infor­ma­c­je moż­na znaleźć na stron­ie zawodów: http://www.gliwice_2012.team360.pl/pl.

Wciąż się moż­na zapisy­wać. Wystar­czy wejść na stronę www.team360.pl, wyszukać zakład­kę poświę­coną Raj­dowi Miejskiemu 360 Stop­ni – Gli­wice 2012, zal­o­gować się i wypełnić for­mu­la­rz i formalności.

Główny­mi orga­ni­za­torem Raj­du Miejskiego 360 Stop­ni jest Urząd Mias­ta Gli­wice. Prezy­dent Gli­wic Zyg­munt Frankiewicz patronu­je imprezie i trady­cyjnie będzie hon­orowym starterem. Orga­ni­za­torem wykon­aw­czym jest Sto­warzysze­nie Team 360 Stop­ni. W gronie spon­sorów znaleźli się Rek­war, K2 Skate, Salomon, Timex, Nutrend, Pure, Hotel Qubus oraz Cave.

Kon­takt w sprawach sportowych: Igor Błachut (609 833 555, iblachut@team360.pl)
Kon­takt dla mediów: Dar­iusz Urbanow­icz (696 878 777, durbanowicz@team360.pl)