BRIKO TRAILteam testuje zegarki z GPSem

Pod­czas treningu rowerowego w górach postanow­iłam porów­nać dwa zegar­ki z GPSem — Suun­to Ambit i Garmin Fore­run­ner 610. Miałam ze sobą również smart­fonową aplikację. Po włącze­niu urządzeń ta ostat­nia zlokali­zowała się zde­cy­dowanie najszy­b­ciej, ale po prze­jecha­niu grani­cy i otrzy­ma­niu smsa o przesyła­niu danych przez innego oper­a­to­ra sieci stwierdz­iłam, że naj­taniej będzie wyłączyć tele­fon :). Jak się później okaza­ło, niepotrzeb­nie. Wystar­czyło się upewnić, że roam­ing danych jest wyłąc­zony (stan­dar­d­owe ustaw­ie­nie w tele­fonach). Nie mamy wów­czas możli­woś­ci korzys­ta­nia np. z map, ale to co nas chy­ba najbardziej intere­su­je — zapis tracku GPS — wciąż dzi­ała nie czyniąc finan­sowego spustoszenia.

W poniższym filmie moje obserwac­je z porów­na­nia zegarków Suun­to i Garmin.