Czy Suunto Ambit wskazuje prawidłową odległość na kajaku?

Kil­ka dni temu wybrałem się na tren­ing kajakowy. Miałem ze sobą zegarek z GPSem SUUNTO AMBIT. Wsi­adłem do Pri­jona Bar­racu­da, w rękach dzierżyłem wiosło Galas­port. Zde­cy­dowanie najsłab­szym w tym towarzys­t­wie był wiekowy aparat Olym­pus — miałem nadzieję, że wciąż wodoszczelny :) 

Pytanie, które przyszło mi do głowy brzmi­ało: czy Suun­to będzie wskazy­wał praw­idłową odległość nieza­leżnie od tego gdzie będzie się zna­j­dował — na ręce macha­jącej wiosłem czy na kajaku przemieszcza­ją­cym się dość stałą prędkością?

Jest wielce praw­dopodob­ne, że odpowiedź mógłbym znaleźć w necie. Ja jed­nak nie lubię spędzać zbyt dużo cza­su na klika­niu — zawsze bardziej prze­maw­iał do mnie wynik empiryczny.

Ustaw­iam for­mę treningu na… nieste­ty “kajakowa­nia” brak więc decy­du­ję, że “oth­er sports” będzie najbardziej odpowiednie.

Łód­kę zwodowałem na cer­ty­fikowanym torze kajakowy co powin­no gwaran­tować bard­zo dokład­ny pomi­ar. Starałem się płynąć wzdłuż wyz­nac­zonego toru. Wszelkie odchył­ki spowodowane doku­men­towaniem pró­by mogły tylko min­i­mal­nie zwięk­szyć zmier­zoną odległość. Dys­tans pomi­arowy: 2 km. Błąd odczy­tu sza­cu­ję na nie więcej niż 0.5 metra.

Postanow­iłem przepłynąć 2 razy z zegarkiem na ręce i również 4km po zamon­towa­niu go na kajaku.

Oto co zan­otował Suunto:

Zegarek na ręce – pró­ba 01
Zmier­zony dys­tans: 2.00 km

See the whole trail Test Suun­to Ambit — pró­ba 01 — zegarek na ręce

Zegarek na ręce – pró­ba 02
Zmier­zony dys­tans: 2.00 km

See the whole trail Test Suun­to Ambit — pró­ba 02 — zegarek na ręce

Zegarek na kajaku – pró­ba 01
Zmier­zony dys­tans: 2.00 km

See the whole trail Test Suun­to Ambit — pró­ba 01 — zegarek na kajaku

Zegarek na kajaku – pró­ba 02
Zmier­zony dys­tans: 1.99 km

See the whole trail Test Suun­to Ambit — pró­ba 02 — zegarek na kajaku

Krótko sprawę ujmu­jąc, byłem zaskoc­zony z jaką dokład­noś­cią Suun­to odmierzał pokony­wane 500ki. Wskaźni­ki pomi­arowe wisi­ały tylko kil­ka metrów pon­ad torem więc miałem 100% pewność kiedy przekraczam wyz­nac­zony odcinek.

Efekt treningowy moż­na prześledz­ić na MOVESCOUNT

Najlep­sza śred­nia: 9.15 km/h

Najwyższa pręd­kość chwilowa: 12.96 km/h

Jed­nym słowem odpowiedź brz­mi: TAK. Na Ambi­cie moż­na pole­gać. Nie zmyli go dodatkowe przemieszcze­nie po założe­niu na rękę.

Płynąc pier­wszy raz kajakiem z GPSem stwierdz­iłem, że to niezły moty­wa­tor, zwłaszcza na prostych niczym drut strza­łowy torach. Wcześniej przelicza­łem w głowie śred­nie przy nawro­tach zas­tanaw­ia­jąc się do jakiej pręd­koś­ci jestem w stanie rozpędz­ić łód­kę pod­czas sprintu. Ter­az wiem wszystko! :)