Fotki z Biegu Marduły

 

Dzię­ki uprze­j­moś­ci Moni­ki Stro­jny i Mar­ka Kowal­skiego może­my zaprezen­tować kilka­naś­cie zdjęć z roze­granego w niedzielę V Wysokogórskiego Biegu im. Druha Fran­cisz­ka Mar­duły. Zawody były jed­nocześnie I Mis­tr­zost­wa­mi Pol­s­ki w Skyrun­ningu. Wśród kobi­et na szóstym miejs­cu upla­sowała się Mag­da Derez­ińs­ka-Osiec­ka, a tuż za nią — Kasia Zając, zawod­nicz­ki DYNAFIT TRAIL­tea­mu. Gratulujemy!

Na zdję­ci­ach nowy out­fit Dynafi­ta prezen­tu­ją również: Prze­mysław Sobczyk, Jacek Grzędziel­s­ki, Tomasz Gorszko i Daw­id Hajok, którym równie serdecznie grat­u­lu­je­my ukończenia tego pięknego, ale i trud­nego biegu.

Zaprasza­my do galerii!

Zdję­cia: Moni­ka Stro­jny i Marek Kowalski