SALEWA TRAILteam startuje w Słowenii

 

Już w piątek nasz SALEWA TRAIL­team w składzie Justy­na Frączek, Maciej Dubaj, Maciej Mierzwa i Łukasz War­muz wyruszy na 440-kilo­metrową trasę raj­du Adven­ture Race Slove­nia. Do poko­na­nia: 125km trekkingu, 240km na row­erze górskim, 2km w jask­ini­ach, 2km pły­wa­nia, 24km kajakiem, 16km na rolkach, 1km canyon­ing, 100m zjaz­du na lin­ie, 29km biegu na ori­en­tację… wszys­tko w 50 godzin, bez przerwy.

Lista star­towa budzi respekt. Razem praw­ie 130 zawod­ników z 16 kra­jów. W zeszłym roku Justy­na, Mać­ki i Łukasz zdołali ograć konkurencję, ale widząc takie nazwiska jak Petri Fors­man, jest jasne, że powtórze­nie sukce­su jest trud­nym zadaniem. „Łat­wo nie będzie, ale o to chodzi :)” pod­sumował Maciek Mierzwa. Na pewno nie tylko naszych zawod­ników do Słowenii przy­cią­ga­ją piękne góry, jask­inie, kan­iony. Miejmy nadzieję, że będą mieć możli­wość się nimi podelek­tować pod­czas zawodów :).

Wczes­nym rankiem w piątek ekipy zostaną wywiezione auto­busa­mi na start. Meta – dla najlep­szych około połud­nia w niedzielę – w Velenje.

Kibicu­jąc jedynej pol­skiej ekip­ie w Słowenii moż­na wziąć udzi­ał w konkur­sie z nagro­da­mi, który zostanie przeprowad­zony na naszym pro­filu Face­book. Do wygra­nia bio­drówka Deuter Pulse One (pier­wsze miejsce) i nasz teamowy buff. O ile pier­wszym zadaniem konkur­sowym będzie „tylko” wyty­powanie miejs­ca, które zdobędzie SALEWA TRAIL­team (odpowiedź należy przesłać do 10:00 w piątek; za poprawne wyty­powanie wyniku moż­na wygrać aż 3 punk­ty w naszym konkur­sie), to pod­czas zawodów trze­ba będzie wykazać się reflek­sem. Zadamy kil­ka dodatkowych pytań – kto pier­wszy poprawnie na nie odpowie może zdobyć dodatkowy punkt za każde pytanie. Zaprasza­my do wspól­nej zabawy!

Strona zawodów

live track­ing