Spotkanie rodzinne Śnieżnej Pantery w Alpach

W najbliższą sobotę team Dynafit planu­je bard­zo niezwykłe zawody — „Dynafit goes sum­mer”. Taki rodzaj tri­at­lonu, moc­no górskiego. I do tego niety­powego. W pro­gramie: górs­ki row­er, górskie bie­ganie, a na koniec nar­ty tur­owe. Wszys­tko głównie pod górę, w pięknych kra­jo­brazach Alp. Start w Dachstein-Schlad­ming, meta na 2700m npm.

W zależnoś­ci od pogody wybrana zostanie jed­na z dwóch tras.

     

Pol­skę będą reprezen­tować: Prze­mek Sobczyk, Daw­id Hajok i Tomek Gorszko.

Kon­tuzjowana stopa nieste­ty nie poz­woli mi wziąć udzi­ał w tej świet­nie zapowiada­jącej się imprezie :( Cieszę się jed­nak, że będziemy mieć możli­wość spotka­nia z inny­mi osoba­mi współpracu­ją­cy­mi z tym renomowanym pro­du­cen­tem sprzętu.

Przy okazji, nasz filmik pojaw­ił się na między­nar­o­dowej stron­ie Dynafi­ta przy opisie lekkiego ple­ca­ka biegowego (w lewym dol­nym rogu): http://www.dynafit.com/product/equipment/x4-performance-backpack Miło natknąć się na taki pol­s­ki akcent :)