Zegarek z GPSem contra apka mobilna – na kawę z Bejrutu

W poprzed­nią niedzielę wraz z grupą lokalnych ama­torów szosy wybral­iśmy się na lody z Bayreuth do Bam­ber­ga. Łącznie, bo po kaw­ie musieliśmy jeszcze wró­cić do Bayreuth, wyszło 135 km w 5godz22min (i 1452m w górę). Na tren­ing zabral­iśmy Garmi­na Fore­run­ner 610 i Iphona z aplikacją mobil­ną run­tas­tic. Postanow­iliśmy sprawdz­ić jak różne (czy też zbliżone) okażą się zapisy track­ów z obu urządzeń.

W cza­sie jazdy trud­no było dokony­wać porów­nań, bo zegar­ka nie zdążyłem zamon­tować na kierown­i­cy a tele­fon znalazł miejsce w kieszeni na ple­cach. Zgod­nie z zamierze­niem, oba urządzenia były jed­nak włączane i wyłączane dokład­nie w tym samym czasie.

Nieste­ty przed końcem treningu okaza­ło się, że – choć dobrze naład­owany — Iphone zużył całą bater­ię. Po pon­ad 5‑godzinnym treningu Garmin wskazy­wał jeszcze 23% zapa­su, co pokry­wało­by się z naszy­mi wcześniejszy­mi tes­ta­mi tego zegar­ka, gdy wytrzymy­wał nieco pon­ad 7 godzin.

Zatem, żeby móc „ucz­ci­wie” porów­nać oba zapisy ten z zegar­ka został przy­cię­ty dokład­nie w miejs­cu gdzie tele­fon odmówił współpracy.

See the whole trail Szosą na lody z Bejru­tu — Garmin 610

See the whole trail Szosą na lody z Bejru­tu — aplikac­ja mobilna

Para­me­try tren­ingów z obu urządzeń:
zegarek z GPSem — con­tra — aplikac­ja mobilna
Dys­tans: 123,66 km — con­tra — 123,69 km
Czas ruchu: 4h38’56” — con­tra — 4h41’14”
Śr. pręd­kość: 26,6 km/h — con­tra — 26,4 km/h
Max. pręd­kość: 118,3 km/h :) — con­tra – 119,0 km/h :) Na stromych zjaz­dach fak­ty­cznie było szy­bko, ale na pewno nie aż tak! :)
Wzrost wysokoś­ci: 1416 m — con­tra – 1291 m
Spadek wysokoś­ci: 1332 m — con­tra – 1207 m
Min. wysokość: 240 m — con­tra – 240 m
Max. wysokość: 561 m — con­tra – 561 m

Zde­cy­dowana więk­szość para­metrów (łącznie z pode­jrzanie wysoką maksy­mal­ną pręd­koś­cią) jest właś­ci­wie na iden­ty­cznym poziomie. Różni­ca wskazań wzrostu/spadku wysokoś­ci wynosi ok. 10%. Trud­no stwierdz­ić, które wyni­ki są poprawne.

Dokład­ność odw­zorowa­nia na mapie:

Pod­sumowanie: aplikac­ja mobil­na wyda­je się być sen­sownym zami­en­nikiem urządzeń wyposażonych w GPS. Jed­nak do pełni szczęś­cia braku­je jeszcze odpowied­nio dłu­go dzi­ała­ją­cych aku­mu­la­torów w tele­fonach i warto zaopa­trzyć się w uch­wyt do zamo­cow­a­nia tele­fonu na kierown­i­cy, najlepiej taki zabez­piecza­ją­cy jed­nocześnie przed deszczem. Zegarek ma mniejsze rozmi­ary jed­nak najczęś­ciej jest to dodatkowe urządze­nie, bo na dłuższy tren­ing na szosie czy MTB zawsze warto zabrać ze sobą tele­fon. Do tego zegarek to spory dodatkowy wydatek, apkę moż­na mieć właś­ci­wie za dar­mo, pod warunk­iem, że jesteśmy już w posi­ada­niu odpowied­niego telefonu.
A kawa bard­zo smakowała, choć więk­szym wzię­ciem niż lody cieszyły się cias­to z mali­na­mi i sernik.