Finałowy MTB Marathon w Istebnej

Pow­er­ade Garmin MTB Marathon 2012 za kil­ka dni prze­jdzie do his­torii… Isteb­na stan­dar­d­owo kończy sezon górs­kich zma­gań. Finałowe deko­rac­je, konkursy i ostat­ni bufet sezonu trady­cyjnie wieńczą ser­ię zawodów.

KTM TRAIL­team w moc­nym składzie pojawi się w Isteb­nej. Wys­tar­tu­ją: Justy­na Frączek, Natalia Dubaj, Doro­ta Kwiatkows­ka, Marcin Gołusz­ka, Wojtek i Mateusz Maciąż­ka. Justy­na już przed wyjaz­dem na Mis­tr­zost­wa Świa­ta AR we Francji zapewniła sobie zwycięst­wo w rankingu, jed­nak pozostali mają jeszcze możli­wość zawal­czyć o wyższe miejsce w klasyfikacji.

Tak imprezę rekla­mu­je organizator:

Isteb­na jest wyjątkowym miejscem na europe­jskiej mapie MTB. Tutaj jeździ się we wszys­tkie strony świa­ta, a ilość górs­kich tras, gór i dolin, dostęp­nych na row­erze górskim jest praw­ie nieskończona.

Wydawało się, że najbardziej “esencjon­al­nie beskidzką” trasę MTB, pokony­waną od praw­ie 7 lat przez tysiące bik­erów nie moż­na już zmienić, a jed­nak miejs­cowi “górale” zaser­wowali uczest­nikom nową por­cję kra­jo­brazów. Przekon­aj się jak bard­zo uzroz­maicona jest nowa propozy­c­ja trasy mara­tonu, która pow­stała z połączenia naj­ciekawszych odcinków tras z poprzed­nich lat. Dochodzą do tego nowe szla­ki i dro­gi leśne, pow­stałe na skutek masowej zry­w­ki świer­ka isteb­ni­ańskiego. Choć masowe zmi­any w lasach wyglą­da­ją na pier­wszy rzut oka okrut­nie, to jed­nak dla nas, bik­erów, niesie to sporo nowych możli­woś­ci: beskidy poprzeci­nane nowy­mi droga­mi i ścieżka­mi leśny­mi, piękne wido­ki z odsłonię­tych zrębów i kar­c­zowisk, zmienione kra­jo­brazy i nowe por­c­je adren­a­liny. Wraz z iloś­cią kamieni, korzeni i bło­ta rośnie jej poziom, której nad­mi­ar w Beski­dach, a zwłaszcza TYCH Beski­dach niko­mu nie zaszkodzi ;-)

Przez górskie pogranicze Pol­s­ki, Czech i Słowacji wiodą naj­ciekawsze, najbardziej kul­towe trasy MTB. Czy to praw­da? Zapy­ta­j­cie o to uczest­ników etapów­ki “Beskidy MTB Tro­phy”, “fin­ish­erów” w zielonych koszulkach i przy­jeżdża­j­cie 29 wrześ­nia na mara­ton do Isteb­nej! Te tere­ny gwaran­tu­ją zawsze doz­na­nia o jakich nawet nie myślałeś!

Wszys­tkim star­tu­ją­cym życzymy powodzenia!

Trasa GIGA

Zobacz cały szlak MTB Marathon Isteb­na 2012 — trasa GIGA

Trasa MEGA

Zobacz cały szlak MTB Marathon Isteb­na 2012 — trasa MEGA

Trasa MINI

Zobacz cały szlak MTB Marathon Isteb­na 2012 — trasa MINI

Strona zawodów: http://mtbmaraton.pl/