Justyna, Maciek, Łukasz i Maciek – niech moc będzie z Wami!

Łatwiej chy­ba wymienić kogo z tych naj­moc­niejszych nie będzie na Mis­tr­zost­wach Świa­ta w Adven­ture Rac­ing. 490km non-stop. Nie mniej niż 20.000 metrów pode­jść w pio­nie. 18 etapów i tylko kilkukrot­ny dostęp do skrzyń. Pomoc z zewnątrz surowo zabro­niona. Rajd ekspedy­cyjny z prawdzi­wego zdarzenia.

Justy­na Frączek, Maciej Dubaj, Łukasz War­muz i Maciej Mierzwa z SALEWA TRAIL­team wiedzą na co się piszą. Moc­no się przy­go­towywali. Nie tylko w tym sezonie, ale przez lata zbier­ali doświad­cze­nie. I choć dys­tans czy stopień trud­noś­ci nie robią na nich zbyt dużego wraże­nia, to obsa­da budzi respekt. Thule, Sea­gate, Team Switzer­land, Vibram Lafu­ma, Sil­va, Omjakon, Lafu­ma Vibram, Ertips… to tylko część zespołów, które już nier­az wygrały nie tylko lokalne zawody.

Najważniejsze robić swo­je i przeć do przo­du. I tak przez 170km biegu i trekkingu (w tym etapy wysokogórskie, traw­ers lodow­ców, zada­nia linowe, canyon­ing), 230km na MTB i 90km na wodzie. Szczegóły trasy zawod­ni­cy poz­na­ją dopiero pod­czas odprawy, na 10 godzin przed startem w Alpach Fran­cus­kich. Meta nad Morzem Śródziemnym.

Kibicu­jąc naszym moż­na wygrać ciekawe nagrody ufun­dowane przez naszych spon­sorów: ple­cak Sale­wa Sin­gle­Track 12+3 i 2 camel­ba­gi makanu.com.pl

Więcej infor­ma­cji na http://www.facebook.com/TRAILteam. Zaprasza­my!

Foto: M.Warmuz / RaidInFrance