Rozdajemy wpisowe na MTB Marathon w Piwnicznej

 

15 wrześ­nia odbędą się już prze­dostat­nie zawody tegorocznego cyk­lu MTB Marathon. Tak imprezę przed­staw­ia organizator:

Typowo górs­ka trasa z porząd­ny­mi trasa­mi i jeszcze lep­szy­mi widoka­mi, z drugiej zaś najm­niej inwazyjny górs­ki mara­ton naszej serii. Mara­ton w Piwnicznej — Zdro­ju to klasy­ka Beskidu Sądeck­iego. Pod­czas prze­jaz­du zal­iczymy takie szczy­ty jak: Wiel­ki Rogacz, Złomisty Wierch, Przechy­ba, pon­ad­to odwiedz­imy wyjątkowy rez­er­wat “Biała Woda” w Jaworkach — jeden z najład­niejszych wąwozów w Pien­i­nach. Rez­er­wat ma ciekawą budowę geo­log­iczną z przewagą skał wapi­en­nych z okre­su jury tworzą­cych uroz­maicone formy przestrzenne.  Prze­bieg poszczegól­nych dys­tan­sów częś­ciowo pokry­wa się z impreza­mi roz­gry­wany­mi w lat­ach 2008–2009 w Szcza­wni­cy oraz w 2011 roku (3 etap Carpathia MTB Venture). 

TRAIL­team przy­go­tował 3 grati­sowe wpisowe. Obow­iązu­je stan­dar­d­owa zasa­da – należy wys­tar­tować reprezen­tu­jąc nasz zespół. Wystar­czy zgłosić się do koń­ca poniedzi­ałku na naszym face­bookowym pro­filu. Jeśli chęt­nych będzie więcej, zwrócimy uwagę na for­mę w jakiej będziecie nas przekony­wać  do swo­jej kandydatury :)

Powodzenia!