Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Adventure Racing

 

Punk­tu­al­nie o 4:00 rano w sobotę zespoły wyruszyły na krót­ki etap rowerowy. Mieli za zadanie dojechać na zasad­nicze miejsce star­tu zawodów w dolin­ie u pod­nóża Mont Pelvoux. Lim­it cza­su nie był wyśrubowany, ale i tak wiele ekip przykładało się do pedałowa­nia — sprzy­jała temu niska tem­per­atu­ra. Wyda­je się, że właśnie ona może mieć duży wpływ na rywal­iza­cję. Zapowiadane są upały w ciągu dnia, w nocy (nawet na 1000m npm) tem­per­atu­ra może zbliżać się do zera.

O 6:00 start skró­conego eta­pu treku wysokogórskiego. Z uwa­gi na bard­zo sil­ny wia­tr i trudne warun­ki na lodow­cu, jeden dłu­gi etap zastą­pi­ono dwoma krót­szy­mi. W efek­cie na początku raj­du zawod­ni­cy będą musieli pokon­ać podob­ny dys­tans przy nieco więk­szym przewyższe­niu, jed­nak nie będą wspinać się tak wysoko jak było to początkowo planowane. Pier­wsi na trasę wyruszyli zwycięz­cy piątkowego pro­logu. Kole­jni — w 30 sekun­dowym inter­wale. Dopiero tuż po star­cie zespoły otrzymy­wały kom­plet map na pier­wszą część zawodów. Kil­ka ekip zapłaciło pier­wszym błę­dem naw­iga­cyjnym zbyt pochop­nie wybrany wari­ant na pier­wszy PK.

Etap był przewidziany na min. 7 godzin i 30 min, jed­nak wiele zespołów (w tym również nasz) skończyły go dobrą godz­inę wcześniej. Orga­ni­za­tor nie zezwalał na start na kole­jny etap przed 13:30 więc po chwili odpoczynku wyś­cig zaczął się od nowa. Najpierw krót­ki etap rowerowy, po którym dru­ga część trekkingu wysokogórskiego.

Naszym zawod­nikom humory dopisu­ją. W górach bard­zo się podobało, mimo niebez­piecznych sytu­acji ze spada­ją­cy­mi kamieni­a­mi. Na drugim row­erze Maciek M. zła­pał gumę. Skom­p­likowany i surowy reg­u­lamin zawodów utrud­nia swo­bod­ną komu­nikację z zespołem. Do tego jedynie akredy­towani fotografowie mają możli­wość poruszać się swo­bod­nie po trasie — nam pozosta­ją mało ciekawe uję­cia z przepaków :(

Live track­ing na stron­ie orga­ni­za­to­ra: http://live.raidinfrance.com/live-tracking/

Leader­board: http://live.raidinfrance.com/leaderboard/