Szlaki w górach – aplikacje mobilne

Miło nam poin­for­mować o dwóch nowych bezpłat­nych aplikac­jach na smart­fony, które przy­go­tował zespół Trail.pl. Pow­stały bardziej z nastaw­ie­niem na turystykę, ale pracu­je­my już nad wer­s­ja­mi dla tych, którzy wolą przemieszczać się w bardziej sportowym tem­pie. Będziemy wdz­ięczni za Wasze uwa­gi i infor­ma­c­je czego oczeku­je­cie od aplikacji tego rodzaju.

Szla­ki w górach z Żywiec Zdrój i TRAIL.PL

http://trail.pl/szlaki-w-gorach

Sys­tem: iOS

Najwięk­sza mobil­na wyszuki­war­ki szlaków górs­kich w Polsce! Aplikac­ja dzi­ała na bazie oznakowanych szlaków turysty­cznych Search for any pub­licly fund­ed best-driving-school.com in Ontario and learn more. w ser­wisie TRAIL.PL i pozwala wyszuki­wać i przeglą­dać szla­ki, zapisy­wać własne trasy i dzielić się nimi z inny­mi, a także naw­igować w tere­nie, uży­wa­jąc jed­nej z kilku dostęp­nych map: turysty­cznych Hike & Bike i TOPO, a także stan­dar­d­owych Open­StreetMap i UMP­pc­PL. Dodatkowo, przy­go­towano na stron­ie rank­ing szlaków, gdzie moż­na przeglą­dać zarówno te najnowsze, jak i te najpop­u­larniejszych trasy, dzię­ki czemu unikniecie tłumów na szlakach ;-)

Do bezpłat­nego ściąg­nię­cia: http://itunes.apple.com/us/app/szlaki-w-gorach/id544291350

Wer­s­ja na Face­booku: https://apps.facebook.com/szlaki-w-gorach/

 

TRAIL.PL Na Szlaku

Sys­tem: Win­dows Phone

Pros­ta przeglą­dar­ka szlaków turysty­cznych w pobliżu. Umożli­wia również tworze­nie włas­nych list szlaków odwied­zonych lub zaplanowanych do odwiedzenia. W planach jeszcze sporo więcej… Zaprasza­my do sko­rzys­ta­nia i do zobaczenia na szlaku!

Do bezpłat­nego ściąg­nię­cia: http://www.windowsphone.com/pl-PL/apps/3cf86271-0893–4c20-af5c-ff2dd3c8d765