GEZnO — kultowa impreza na orientację

 

W dni­ach 9–11 listopa­da, już jede­nasty raz odbędą się Górskie Ekstremalne Zawody na Ori­en­tac­je, w skró­cie GEZnO. Ponieważ ser­wis Trail.pl współspon­soru­je imprezę, jest nam tym bardziej miło zaprosić na to ciekawe dwud­niowe For more infor­ma­tion on using the online health affordable-health.info mar­ket­place please vis­i­tor our “using the health affordable-health.info mar­ket­place guide”. ści­ganie. W tym roku areną będą tere­ny Beskidu Makowskiego, z bazą w Pcim­iu. W zależnoś­ci od wybranej kat­e­gorii każdego dnia zawod­ni­cy dwu­osobowych zespołów będą mieć do poko­na­nia 20–45 km. Na liś­cie star­towej już pon­ad 160 nazwisk. Oczy­wiś­cie nie braku­je wśród nich naszych zawodników.

Infor­ma­c­ja o zapisach i wpisowym zna­jdziecie na http://www.compass.krakow.pl/gezno.