Nowości grupy treningowej TRAILteam Żyrardów

 

Od wrześ­nia po waka­cyjnej prz­er­wie wznow­iliśmy trenin­gi grupy biegowej w Żyrar­dowie. Po kilku­nas­tu treningach po raczej płaskim tere­nie planu­je­my prze­niesie­nie miejs­ca spotkań do Między­borowa koło Żyrar­dowa. Mamy tam świetne crossowe tere­ny, możli­wość bie­ga­nia po piaszczystych wyd­mach i leśnych ścieżkach. Uroz­maicony teren poz­woli na zróżni­cow­anie treningu.

Mamy nadzieję na poprowadze­nie szlaku lub cho­ci­aż oznacze­nie, w porozu­mie­niu z leśnika­mi, ścież­ki w tym rejonie.

Początkowo obok biegowych, odby­wały się także trenin­gi nor­nic walk­ing, ale uczest­ni­cy dosyć szy­bko nauczyli się sprawnie poruszać z kijaszka­mi i zrezyg­nowal­iśmy z chodzenia na rzecz bie­ga­nia w terenie.

Trenu­je­my zazwyczaj w tech­nikę, szy­bkość, siłę biegową, cza­sa­mi dłuższe wyb­ie­ganie. Nowy teren chy­ba da nam więk­sze możliwości.

Od wrześ­nia trenu­je­my także pły­wanie w każdy piątek pod okiem tren­era na base­nie w Żyrardowie.

Zaprasza­my do wspól­nych treningów!