Rower, bieg czy skitury?

 

Row­er, bieg czy ski­tu­ry? Co jest szyb­sze? Szukamy tras, na których będzie to moż­na sprawdz­ić. Podsyła­j­cie Wasze propozy­c­je, a my przy­go­tu­je­my stronę konkur­sową i postaramy się zor­ga­ni­zować atrak­cyjne nagrody. Trasy najlepiej z pod­jaz­dem na szczyt i zjaz­dem. No i takie, które przy­na­jm­niej na pier­wszy rzut oka nie prefer­u­ją żad­nej z dyscy­plin :) Dłu­gość — właś­ci­wie dowol­na. W miarę możli­woś­ci zasugeru­j­cie dokładne miejsce startu/mety. Zabawę rozpoczęlibyśmy jeszcze przed zimą i zakończyli dopiero późną wios­ną. Ter­min poko­na­nia trasy był­by dowol­ny, a zasady podob­ne do poprzed­niego konkur­su z Dynafitem. Dla autorów dwóch naj­ciekawszych propozy­cji też przy­go­tu­je­my nagrody — camel­ba­ga i teamowego buffa.