Wyniki konkursu “Szybko na szlaku z DYNAFITEM”

  Mamy pod­sumowanie konkur­su biegowego. Współza­wod­nict­wo odby­wało się na 6 trasach, wyty­c­zonych po pol­s­kich szlakach turysty­cznych. Dokładne opisy i prze­bieg tras zamieszc­zono na stronach ser­wisu TRAIL.PL. Tam też zna­jdziecie pełne tabele z cza­sa­mi osiąg­nię­ty­mi przez star­tu­ją­cych.   Nagro­da­mi przewidziany­mi w konkur­sie były bony na sprzęt firmy Dynafit, Sale­wa i Briko, o łącznej wartoś­ci 3000zł. Poniżej wyni­ki wszys­t­kich klasy­fikacji.   Zwycięz­cy poszczegól­nych tras w KATEGORII MĘŻCZYZN – bon o wartoś­ci 200zł: TRASA SUDECKA: Paweł Gór­czyńs­ki (z cza­sem 1h 21min 56s) TRASA BESKIDZKA: Piotr Hyży (z cza­sem 1h 52min 53s) TRASA TATRZAŃSKA: Marcin Siko­rs­ki (z cza­sem 1h 21min 31s) TRASA POZNAŃSKA: Paweł Gór­czyńs­ki (z cza­sem 1h 39min 17s) TRASA KRAKOWSKA: Piotr Hyży (z cza­sem 34min 26s) TRASA WARSZAWSKA: Artur Kurek (z cza­sem 1h 15min 23s)   Zwycięz­cy poszczegól­nych tras w KATEGORII KOBIET – bon o wartoś­ci 200zł: TRASA SUDECKA: Eweli­na Szy­mańs­ka (z cza­sem 1h 38min 42s) TRASA TATRZAŃSKA: Justy­na Żyszkows­ka (z cza­sem 1h 39min 17s) TRASA POZNAŃSKA: 

Eweli­na Szy­mańs­ka (z cza­sem 1h 4min 48s) TRASA KRAKOWSKA: Rena­ta Bielańs­ka (z cza­sem 45min 38s) Nie przyz­nano nagród na TRASIE BESKIDZKIEJ online casi­no i na TRASIE WARSZAWSKIEJ, z powodu braku star­tu­ją­cych tam kobi­et.   Nagrody przyz­nane POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM konkur­su – bon o wartoś­ci 100zł Piotr Kisielews­ki (za 3‑krotne poko­nanie TRASY KRAKOWSKIEJ) Maciek Indy­ka (za poko­nanie TRASY TATRZAŃSKIEJ i 3‑krotne poko­nanie TRASY KRAKOWSKIEJ) Patryk Szy­mańs­ki (za poko­nanie TRASY SUDECKIEJ i 2‑krotne poko­nanie TRASY POZNAŃSKIEJ) Eweli­na Szy­mańs­ka (za poko­nanie TRASY SUDECKIEJ i 2‑krotne poko­nanie TRASY POZNAŃSKIEJ) Rena­ta Bielańs­ka (za 2‑KROTNE poko­nanie TRASY TATRZAŃSKIEJ) Kuba Zwolińs­ki (za naj­ciekawszy opis trasy ze zdję­ci­a­mi)   Grat­u­lu­je­my wszys­tkim zwycięz­com i choć konkurs jest już zakońc­zony, zachę­camy do dal­szych prób bicia reko­rdów – opc­ja wgry­wa­nia włas­nych GPX-ów zosta­je aktywna :)