Maraton Karkonoski Mistrzostwami Świata w Długodystansowym Biegu Górskim

Robert Gudows­ki, dyrek­tor Mara­tonu Karkonoskiego, zaprasza wszys­t­kich bie­gaczy górs­kich na doniosłe wydarzenie.

W ramach V Mara­tonu Karkonoskiego roze­granego 3 sierp­nia odbędą się Mis­tr­zost­wa Świa­ta oraz Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki w Dłu­godys­tan­sowym Biegu Górskim, nad który­mi hon­orowy patronat objęła Pani Joan­na Mucha — Min­is­ter Sportu i Turysty­ki oraz Marsza­łek Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego Pan Rafał Jurkowlaniec.

Zawod­ni­cy ama­torzy będą mogli zmierzyć się z najlep­szy­mi dłu­godys­tan­sowy­mi bie­gacza­mi górski­mi z całego świa­ta w tym samym cza­sie i na trasie poprowad­zonej grz­bi­etem Karkonoszy pomiędzy Szrenicą i Śnieżką.

Zapisy w ramach “lim­i­tu otwartego” rusza­ją 01.02.2013 roku w samo połud­nie. Lim­it uczest­ników to 500 osób, z czego min­i­mum 100 miejsc zarez­er­wowanych jest dla zawod­ników z zagranicy.

Zapisy będą odby­wać się przez por­tal zgłoszeń datasport.pl, dlat­ego wskazane jest wcześniejsze założe­nie sobie kon­ta w celu szyb­szego prze­biegu zapisów. Jed­nocześnie po wypełnie­niu for­mu­la­rza zgłoszeniowego zawod­nik zostanie przekierowany do płat­noś­ci elek­tron­icznych, gdzie będzie mógł dokon­ać płat­noś­ci. Za pełne doko­nanie zgłoszenia uważane jest wypełnie­nie for­mu­la­rza i doko­nanie płat­noś­ci. Po wycz­er­pa­niu lim­i­tu zgłoszeń, nie będzie możli­woś­ci doko­na­nia zapisu.

Szczegółowy reg­u­lamin zna­j­du­je się już na stron­ie inter­ne­towej www.maratonkarkonoski.pl. Wszys­tkie newsy i infor­ma­c­je będą się na bieżą­co pojaw­iać na stron­ie biegu, jak również na fun­page na face­booku.