Narciarski Bieg Sasinów

 

 

Tekst: Maciej Tracz

18 lutego 2006 odbyła się pier­wsza edy­c­ja Nar­cia­rskiego Biegu Sas­inów. Impreza od samego początku skierowana jest do ama­torów nar­cia­rst­wa biegowego. Co roku przy­cią­ga coraz więk­szą liczbę uczest­ników, którzy przy­jeżdża­ją do Wysok­iej Wsi ze wszys­t­kich zakątków Pol­s­ki. Przez sie­dem lat z imprezy małej i lokalnej Bieg Sas­inów stał się jed­ną z najpoważniejszych i najliczniejszych imprez masowych w Polsce. Stało się tak nie tylko dzię­ki pro­fesjon­al­nie przy­go­towanym tra­som, niespo­tykanej rodzin­nej atmos­ferze, dobre­mu cateringowi i mal­own­iczym plenerem Wzgórz Dylewskich.

Na uczest­ników przed zawoda­mi czeka ekipa ser­wis­menów smaru­ją­cych nar­ty. Trasa zawodów ma położone od trzech do pię­ciu torów w jed­nym kierunku, tak aby możli­we było swo­bodne wyprzedzanie. Zapewniony został elek­tron­iczny pomi­ar cza­su. Każdy uczest­nik otrzy­ma medal a na najlep­szych zawod­ników i zawod­niczek w poszczegól­nych dys­tansach czeka­ją puchary i nagrody. Przewidziane zostały również inne nagrody i upominki.
W 2012 mimo siar­czys­tego mrozu się­ga­jącego – 20°C na star­cie stanęło pon­ad 160 uczest­ników. Najmłod­si mieli po 7 lat i bez prob­lemów poradzili sobie z pię­ciok­ilo­metrową trasą.


Tegorocz­na edy­c­ja Nar­cia­rskiego Biegu Sas­inów będzie miała miejsce 26.01.2013. Start zawodów nastąpi o godzinie 11:00 a biuro zawodów czynne będzie od godziny 9.00 do 10.45. Zapisy­wać się moż­na również na stron­ie www.biegsasinow.pl i tam też znaleźć moż­na wszys­tkie pod­sta­wowe infor­ma­c­je doty­czące imprezy.