Pobij rekord trasy

Pier­wsze star­cie ski­tu­ry-con­tra-bie­ganie na trasie do Berggasthaus Her­zog­stand za nami. Wal­ka była wyrów­nana. Pozostało mi jeszcze z 80m w pio­nie pode­jś­cia do schro­niska gdy minęła mnie zbie­ga­ją­ca już w dół Kasia. Zde­j­mowanie fok w moim wyko­na­niu nie było mis­tr­zost­wem świa­ta, ale — myślę sobie — cho­ci­aż zmrok już zapadł, to te kil­ka kilo­metrów w dół i 700m w pio­nie zro­bię rach-ciach. I dobrze, że ciem­no było — utrud­ni­ało to wciąż podąża­ją­cym w górę ski­tur­ow­com dostrzec moją roz­pac­zli­wą tech­nikę zsuwa­nia się. Tak palą­cych ud dawno już nie miałem. Nic dzi­wnego, to było mój pier­wszy raz w tym sezonie na ski­tu­rach a przez ostat­nie kil­ka lat tylko spo­rady­cznie śliz­gałem się na zjazdówkach. Ostate­cznie dojechałem jakoś do przełęczy, z której rozpoczęliśmy wyś­cig. Mogłem go podob­no wygrać, ale wykrę­ciłem czas o kil­ka min­ut gorszy od Kasi. Będzie co popraw­iać, jak nie na ski­tu­rach, to może na rowerze. 

Zobacz cały szlak Berggasthaus Her­zog­stand — beat the record

Dla każdego śladu wstaw­ionego do ser­wisu TRAIL.pl moż­na dodać swój reko­rd prze­jś­cia a sys­tem wygeneru­je rank­ing: http://trail.pl/szlaki/berggasthaus-herzogstand-beat-the-record-7335