Rankingi Adventure Racing 2012

Miło jest się nam pochwal­ić 33. miejscem świa­towego rankingu adven­ture rac­ing. Po udanym star­cie we Francji na tej właśnie pozy­cji został sklasy­fikowany nasz SALEWA TRAIL­team. Tym bardziej miło, że jedynie 3 ekipy z taką samą iloś­cią rajdów uję­tych w rankingu znalazła się przed nami (zatem dla lubią­cych korzys­tać z relaty­wiz­mu statysty­ki – to praw­ie pier­wsze miejsce za podium :)

Kto wciąż nie do koń­ca wie o co w to AR chodzi – oto kil­ka stosownych ujęć (nieste­ty z komen­tarzem w zagranicznym narzeczu):

Ewen­tu­al­nie, leci­wa już nieco wer­s­ja w telegraficznym skró­cie – spot reklam­owy zawodów Pri­mal Quest, który wciąż uważamy za jeden z lep­szych obrazów video odd­a­ją­cych specy­fikę AR:

Na kra­jowym pod­wórku w biegłym roku kole­jny raz zdobyliśmy pier­wsze miejsce w obec­nie jedynym rankingu prowad­zonym przez niestrud­zonego Michała Kiełbasińskiego – NZARP. Mimo tylko 5 zak­wal­i­fikowanych startów SALEWA TRAIL­team (zgod­nie z reg­u­laminem tego rankingu, sumu­je się wyni­ki z 7 zawodów), nasza ekipa nie tylko zwyciężyła w klasy­fikacji zespołowej, ale również indy­wid­u­al­nej: Justy­na Frączek – I miejsce wśród kobi­et, Łukasz War­muz – I miejsce wśród mężczyzn, Maciek Mierzwa – II, Maciek Dubaj – III. Warto odno­tować fakt, że w tym sezonie sklasy­fikowano aż 212 zespołów.

Zatem tym bardziej SERDECZNIE GRATULUJEMY JUSTYNIE, MAĆKOM i ŁUKASZOWI!

Ale my tu o sezonie 2012, pod­czas gdy trze­ba już szykować się do kole­jnych startów. Za dwa tygod­nie roz­gry­wane w zimowej scener­ii Mis­tr­zost­wa Europy, później dużo ciekawego raj­dowa­nia uwieńc­zonego, mamy nadzieję, udanym wys­tępem w grud­niu w Mis­tr­zost­wach Świa­ta na Kostaryce.

Również w tym roku liczymy na Wasz dop­ing i wspar­cie duchowe, które bardziej niż to mate­ri­alne pozwala Zespołowi kończyć z uśmiechem na twarzach nawet najtrud­niejsze rajdy.