Ania Figura mistrzynią świata w skiturowym sprincie

Tekst i zdję­cia: Moni­ka Strojny

Na Mis­tr­zost­wach Świa­ta w Skialpinizmie roz­gry­wanych we fran­cuskim Pelvoux w dolin­ie Val­louise, 23-let­nia Zakopi­anka zdobyła dziś zło­ty medal w kat­e­gorii espoir (tzw. „nadzieje”, senior­ki do lat 23). W kat­e­gorii open kwal­i­fikac­je, pół­fi­nał i finał, dały jej 4 miejsce. To najwięk­szy sukces Pol­ki w tej dyscyplinie.

Do finału weszła także junior­ka Aga­ta Cikows­ka, która zajęła ostate­cznie 5 miejsce w swo­jej kategorii.

W najbliższych dni­ach odbędą się jeszcze star­ty indy­wid­u­alne (juniorzy we wtorek, seniorzy w środę), ver­ti­cal oraz sztafe­ty. W tych ostat­nich Pol­s­ka wys­tawi zespół kobiecy.

Na Mis­tr­zost­wach Świa­ta w Skialpinizmie (dyscy­plin­ie  nazy­wanej także nar­cia­rst­wem wysokogórskim lub ski-touringiem) Pol­skę reprezen­tu­je sześć osób: Aga­ta Cikows­ka i Bartek Bargiel (juniorzy z TKN Tatra Team), Ania Figu­ra, Ania Tybor i Klau­dia Tasz (senior­ki z KW Zakopane) oraz Kuba Przys­taś (senior z SKTJ). Pod­czas 6 dni zawodów nasi zawod­ni­cy wezmą udzi­ał w sprin­cie, ver­ti­calu, star­tach indy­wid­u­al­nych oraz w sztafe­cie kobiet.

Zawody odby­wa­ją się region­ie Puy Saint Vin­cent, w dolin­ie Val­loise. Poszczególne konkurenc­je będą roz­gry­wane na różnych stokach nar­cia­rs­kich i w tere­nie poza tra­sowym. Najkrót­szą dyscy­pliną jest sprint, trwa­ją­cy zwyk­le około 3 min­ut (!), który jest skialpinizmem w pigułce: pode­jś­cie na nar­tach, w butach (cza­sem w rakach, zależnie od warunk­ów) i zjazd z przewyższe­niem na poziomie 100 metrów. Ver­ti­cal to tylko pode­jś­cie, trwa­jące około 25–30 min­ut, w cza­sie których zawod­ni­cy prze­jdą w Pelvoux 430m (juniorzy) i 600m (seniorzy) w górę. W star­cie indy­wid­u­al­nym orga­ni­za­torzy przy­go­towali po trzy pode­jś­cia i zjazdy, które juniorom dadzą praw­ie 1000m przewyższenia, seniorkom praw­ie 1400m a seniorom pon­ad 1650m. W star­tach sztafe­towych (trzy oso­by u kobi­et, cztery u mężczyzn)  każdy zawod­nik pokona około 160m na dwóch pode­jś­ci­ach i zjaz­dach, a w zespołowych (dwie oso­by) pon­ad 2200m. Wszys­tkie infor­ma­c­je na stron­ie Mis­tr­zostw Świa­ta.

Najsłyn­niejszym zawod­nikiem upraw­ia­ją­cym skialpinizm jest  Hisz­pan Kil­ian Jor­net, który jed­nocześnie jest  jed­nym z najlep­szych bie­gaczy górs­kich i ultra na świecie. Na swoim kon­cie ma liczne zwycięst­wa w Pucharze Świa­ta w nar­cia­rst­wie wysokogórskim oraz wygrane najważniejsze bie­gi ultra takie jak UTMB pod Mont Blanc czy West­ern States w USA.

Wśród Polaków ostat­nio najwięk­szy­mi sukce­sa­mi może poszczy­cić się Ania Figu­ra, która w 2012 roku zdobyła brą­zowy medal na Mis­tr­zost­wach Europy w sprin­cie (oraz sre­bro w espoir — kat­e­go­ria do lat 23) oraz zwyciężyła w star­cie indy­wid­u­al­nym, zosta­jąc Mis­trzynią Europy w kat­e­gorii espoir. W ostat­niej edy­cji Pucharu Świa­ta w Nor­wegii Ania była dwa razy dru­ga (w sprint­ach i w star­cie indy­wid­u­al­nym w kat.espoir).

Więcej infor­ma­cji o skialpinizmie na: http://www.pza.org.pl/narciarstwo-wysokogorskie/index.acs