Narciarski Bieg Sasinów

Tekst: Maciej Tracz

W dniu 26 sty­cz­nia 2013 roku na tere­nie Parku Kra­jo­bra­zowego Wzgórz Dylews­kich odbył się VIII Nar­cia­rs­ki Bieg Sas­inów – Dylews­ki Klasyk.
Na przy­go­towanych trasach uczest­ni­cy mieli możli­wość ści­ga­nia się na dwóch dys­tansach pię­ciu i dziesię­ciu kilo­metrów. Mimo dość mroźnego poran­ka na linii star­tu staw­iło się blisko 180 uczest­ników. Tym razem orga­ni­za­torzy zad­bali o to, aby nikt za bard­zo nie zmarzł. Roz­palone zostało ognisko przy którym moż­na się było ogrzać. Rozstaw­ione zostały duże pod­grze­wane namio­ty, pod który­mi zawod­ni­cy po biegu mogli w bard­zo kom­for­towych warunk­ach wyp­ić ciepłe napo­je i zjeść „posiłek regen­er­a­cyjny”. Bard­zo serdecz­na i wręcz rodzin­na atmos­fera były zapewne jed­nym z czyn­ników, które spowodowały tak wysoką frek­wencję. Na pewno do pop­u­larnoś­ci tego biegu przy­czyniła się również per­fek­cyj­na orga­ni­za­c­ja obe­j­mu­ją­ca elek­tron­iczny pomi­ar cza­su, położone wyciskarką tory, piękne medale dla każdego uczest­ni­ka, nagrody i puchary dla najlep­szych. Nie bez znaczenia pozosta­je lokaliza­c­ja biegu. Tak mal­own­iczych, zróżni­cow­anych i pięknych tras nar­cia­rs­kich jest w Polsce niewiele. Należy się spodziewać, że na orga­ni­zowanych w maju pół­mara­tonie i biegu na pięć kilo­metrów frek­wenc­ja będzie równie wysoka.

Pełne wyni­ki na stron­ie zawodów: http://www.biegsasinow.pl/