VIII Polar Sport Skitour im. Basi German

Tekst: Piotr Krygowski

Już w najbliższą sobotę w Zawoi zmierzą się sku­tourow­cy z całej Pol­s­ki. Na trasie o dłu­gość około 12 km, gdzie suma przewyższeń sięg­nie 800 m będą wal­czyć w Polar Sport Ski­tour im. Basi German.

W tym roku orga­ni­za­torzy spodziewa­ją się, że na star­cie pojawi się około 200 zawod­ników. Warun­ki jakie panu­ją obec­nie w Beskidzie Żywieckim sprzy­ja­ją orga­ni­za­cji zawodów skiturowych.

Zawod­ni­cy zmierzą się na trasie, której start i meta zna­j­du­je się na szczy­cie Mosornego Gro­nia (1047 m n.p.m.), a cała pęt­la o dłu­gość około 12 km liczy w sum­ie 800 m przewyższeń. Orga­ni­za­torzy przewidzieli też dwa odcin­ki spec­jalne (poręczówka linowa) obok wodospadu na potoku Mosornym oraz skał­ki obok dro­gi „stokówka”. Na tej samej trasie odbędzie się również Puchar Babiogórskiego Parku Nar­o­dowego. Impreza zal­iczana jest również do Pucharu Pol­s­ki Ama­torów w Nar­cia­rst­wie Wysokogórskim, i na stałe wpisała się już w kra­jowy kalen­darz zawodów skitourowych.

Ósma edy­c­ja zawodów Polar Sport Ski­tour im. Basi Ger­man w Zawoi to nie tylko okaz­ja pozwala­ją­ca ama­torom zmierzyć się na trasie z pro­fesjon­al­ny­mi zawod­nika­mi i porów­nać własne wyni­ki z najlep­szy­mi ski­tourow­ca­mi w kra­ju, ale również wydarze­nie towarzyskie, którego nie moż­na prze­gapić. Dla tych, którzy nie czu­ją się na siłach, aby star­tować w zawodach przy­go­towano dar­mowe testy nart mar­ki K2 oraz Voelkl. Spec­jal­ny namiot zostanie rozstaw­iony przy górnej stacji wyciągu na Mosornym Groniu.

Biorąc pod uwagę liczbę star­tu­ją­cych z naszego kra­ju zawod­ników są to już najwięk­sze tego typu zawody w Polsce. W ubiegłym roku zmieniono nazwę zawodów; pojaw­iło się w niej imię i nazwisko patrona Basi Ger­man, entuz­jast­ki gór, która wspól­nie z grupą zna­jomych pasjonatów skialpiniz­mu była pomysło­daw­cą zawodów w Zawoi. Zginęła w 2011 roku w law­inie w Tatra­ch,  zmi­aną nazwy orga­ni­za­torzy chcieli upamięt­nić jej zaan­gażowanie i wkład w pop­u­laryza­cję ski­turingu w Polsce.

W ramach paki­etu star­towego orga­ni­za­torzy przy­go­towali w tym roku wypalany w drewnie pamiątkowy medal pamiątkowy, który otrzy­ma każdy zawod­nik, a także unikalne koszul­ki i okolicznoś­ciowe nakle­j­ki, a dla zwycięzców region­alne puchary oraz bony wartościowe.

Wpisowe jakie zawod­ni­cy muszą zapłacić za możli­wość star­tu zostanie w całoś­ci przez­nac­zone na powołaną przez Polar Sport fun­dację „Na Start im. Basi Ger­man”, której celem jest pomoc dzieciom z domów dziec­ka. Dzię­ki główne­mu spon­sorowi, fir­mie Dynafit wśród uczest­ników zostaną rozlosowane bony zakupowe o wartoś­ci 10 tys. zł. a łącz­na suma nagród wyniesie w tym roku 50 tys. złoty.

Start zawodów zaplanowano na 2 mar­ca (sob­o­ta) o godzinie 11.00 na górnej stacji Mosorny Groń w Zawoi. Deko­rac­ja zawod­ników odbędzie się nato­mi­ast o godzinie 17.00 w Kar­czmie Styrnol.

Szczegóły na stron­ie orga­ni­za­to­ra: www.polarsport.pl/zawody