Relacja z Polar Sport Skitour

Tekst: Piotr Krygowski

Zdję­cia: Jarek Noga

Już po raz ósmy w Zawoi pro­fesjon­al­ni ski­tourow­cy i ama­torzy z całej Pol­s­ki zmierzyli się na trasie o dłu­goś­ci 11 km. Nar­cia­rze wal­czyli o Puchar Polar Sportu.

W tym roku na star­cie zawodów orga­ni­zowanych na szczy­cie Mosornego Gro­nia w Zawoi stanęło pon­ad 220 zawod­ników. Najmłod­szy miał 11, a najs­tarszy 65 lat. Impreza zal­iczana jest również do Pucharu Pol­s­ki Ama­torów w Nar­cia­rst­wie Wysokogórskim i na stałe wpisała się już w kra­jowy kalen­darz zawodów skitourowych.

Ósma edy­c­ja zawodów Polar Sport Ski­tour im. Basi Ger­man w Zawoi to nie tylko okaz­ja pozwala­ją­ca ama­torom zmierzyć się z pro­fesjon­al­ny­mi zawod­nika­mi i porów­nać własne wyni­ki z najlep­szy­mi ski­tourow­ca­mi w kra­ju, ale również wydarze­nie towarzyskie, którego nie moż­na prze­gapić. Dla tych, którzy nie czuli się na siłach, aby star­tować w zawodach, przy­go­towano dar­mowe testy sprzę­tu narciarskiego.

Na trasie zawodów orga­ni­za­torzy przewidzieli jeden odcinek spec­jal­ny, gdzie zawod­ni­cy musieli przyp­iąć nar­ty do spec­jal­nych uch­wytów w ple­cakach i wspiąć się po kamieni­ach z pomocą liny poręc­zowej rozpiętej tuż obok wodospadu na Potoku Mosornym. Najwięcej prob­lemów spraw­iły im jed­nak twarde i szy­bkie zjazdy przez las, pod­czas których liczyły się tech­ni­ka i odwa­ga. To właśnie tam moż­na było najbardziej stracić albo zyskać w ogól­nej klasyfikacji.

Biorąc pod uwagę liczbę star­tu­ją­cych z naszego kra­ju zawod­ników, Polar Sport Ski­tour im. Basi Ger­man to najwięk­sza tego typu impreza w Polsce. Na tegoroczną edy­cję zawodów do Zawoi zjechała również sil­na gru­pa z Czech. Nie udało im się jed­nak zagroz­ić naszej czołówce.

Najszyb­szym zawod­nikiem na mecie okaza­ła się Szy­mon Zach­wie­ja z GP Gopr/ KS Kan­da­har z cza­sem 49min 04 sek. wyprzedza­jąc o 3 sekundy Marci­na Piętkę reprezen­tu­jącego Ks Kan­da­har. Wśród kobi­et pier­wsza na mecie zamel­dowała się Anna Figu­ra ‑KW Zakopane przed Karoliną Gro­hovą z AKLVK Alpine Pro SKI TRAB team(cz).

W ramach paki­etu star­towego orga­ni­za­torzy przy­go­towali w tym roku wypalany w drewnie medal pamiątkowy, który otrzy­mał każdy zawod­nik, a także unika­towe koszul­ki oraz chus­ty wraz z  okolicznoś­ciowy­mi nakle­jka­mi, a dla zwycięzców region­alne statuetki.

Wpisowe, jakie zawod­ni­cy musieli zapłacić za możli­wość star­tu, zostało w całoś­ci przez­nac­zone na powołaną przez Polar Sport fun­dację Na Start im. Basi Ger­man, której celem jest pomoc podopiecznym z domów dziecka.

Kil­ka min­ut po godzinie 17 impreza przeniosła się do kar­czmy Styrnol, gdzie odbyła się cer­e­mo­nia deko­racji zwycięzców oraz losowa­nia nagród wśród wszys­t­kich star­tu­ją­cych. Do rozlosowa­nia była reko­r­dowa jak na takie zawody pula nagród, której wartość wyniosła ok 50 tysię­cy zło­tych. Czołowi zawod­ni­cy otrzy­mali od głównego spon­so­ra, firmy DYNAFIT, bony na łączną kwotę 10 000 pln oraz buty mar­ki Scarpa.

Najszyb­si na trasie:

Mężczyźni

  1. Zach­wie­ja Szy­mon 0:49:04 GP Gopr/KS Kandahar
  2. Pięt­ka Marcin 0:49:07 Kandahar
  3. War­goc­ki Mar­iusz 0:49:39 KW Zakopane

Kobi­ety

  1. Figu­ra Anna 0:52:52 KW Zakopane
  2. Gro­ho­va Karoli­na 0:53:47 AKLVK Alpine pro SKI TRAB team (Cz.)
  3. Tasz Klau­dia 0: 57:47 KW Zakopane

pełne wyni­ki: www.polarsport.pl/zawody