Nowy termin Biegu Ultra Granią Tatr

tekst: Moni­ka Strojny

Już w poniedzi­ałek 18 mar­ca o godzinie 12 ruszą zapisy na pier­wsze zawody ultra Bieg Granią Tatr. Po wielu dni­ach oczeki­wa­nia może­my ogłosić, że zawody odbędą się, ale w nowym ter­minie 17 sierp­nia 2013. Trasa pozosta­je bez zmi­an — z Siwej Polany w Dolin­ie Cho­chołowskiej przez Rakoń, Wołowiec do Hali Ornak, Czer­wone Wier­chy, Kasprowy, Halę Gąsieni­cową, Krzyżne, Dolinę Pię­ciu Stawów, Polanę Waksmundzką, Nos­a­lową Przełęcz aż do mety w Kuźni­cach: 70km i 5000m pod­biegów. Takiego biegu w Polsce jeszcze nie było…

Lim­it na prze­bieg­nię­cie trasy wynosi 17h a w zawodach mogą wys­tar­tować tylko oso­by, które prze­biegły bieg górs­ki na min­i­mal­nym dys­tan­sie 25km lub bieg na ori­en­tację (także w górach) 40km. Każdy zawod­nik musi nieść ze sobą wyposaże­nie obow­iązkowe, min. folię NRC, czołówkę czy ban­daż elasty­czny a na trasie będzie miał dostęp tylko do dwóch punk­tów odży­w­czych z napo­ja­mi i przekąska­mi (Schro­niska na Hali Ornak i Murowaniec). Aby zapo­biec przedłuże­niu się zawodów do nocy, w trzech punk­tach ustanowiono lim­i­ty cza­sowe, po których przekrocze­niu nie moż­na kon­tyn­uować biegu. Ci, którzy przy­bieg­ną na metę zostaną uhonorowani medala­mi i koszulka­mi „fin­isz­era”.

Start zawodów nastąpi między 4:00 a 4:30 rano w czterech gru­pach 50-osobowych na tere­nie Wspól­no­ty 8 Wsi. Wios­ną przy­go­tu­je­my infor­ma­c­je dla kibiców — w które miejs­ca na szlaku zale­camy wyjś­cie i o której godzinie. Przy­pom­i­namy, że na tere­nie TPN nie wol­no prze­by­wać po zmroku. Wkrótce także rozpoczniemy nabór wolon­tar­iuszy i mamy nadzieję, że zna­jdzie się wśród nich wielu bie­gaczy z całej Pol­s­ki, którzy z różnych przy­czyn nie mogli wziąć udzi­ału w zawodach.

Miło nam poin­for­mować, że opiekę medi­al­ną nad zawoda­mi objęły por­tale Bieganie.pl  i Trail.pl oraz redakc­ja Tele­ex­pres­su, a spon­sorem gen­er­al­nym biegu jest Lot­to. W trak­cie trwa­nia zawodów w Internecie będzie dostęp­na mapa trasy, na której na żywo będzie moż­na śledz­ić pozy­cję kilku­nas­tu wybranych zawod­ników i zawod­niczek. Dzię­ki nada­jnikom GPS prze­bieg ich trasy będzie widoczny także dla tych, którzy nie będą mogli dotrzeć do Zakopanego .

Zawody odbędą się przy współpra­cy z Tatrza­ńskim Ochot­niczym Pogo­towiem Ratunkowym.

Zaprasza­my do kibi­cow­a­nia i do zobaczenia w Tatra­ch. Więcej infor­ma­cji na stron­ie www.graniatatr.pl