ObГіz biegowy przed Biegiem GraniД… Tatr

Orga­ni­za­torzy Biegu GraniД… Tatr zaprasza­jД… wszys­t­kich bie­gaczy gГіrs­kich oraz kandy­datГіw na bie­gaczy ultra na obГіz przy­go­towaw­czy w Tatrach:

BД™dzie to najbardziej spek­taku­larny i najtrud­niejszy bieg w naszym kra­ju w bieЕјД…cym roku. By go ukoЕ„czyД‡ trze­ba mieД‡ wiedzД™ jak siД™ do niego przygotowaД‡.

Nasi tren­erzy pomogД… wam przebrnД…Д‡ przez zawiЕ‚oЕ›ci treningowe, odkryjД… wasze bЕ‚Д™dy, pomogД… dojЕ›Д‡ do celu.
NajwaЕјniejsze to zdrowie — nie sztukД… jest wys­tar­towaД‡ — sztukД… jest ukoЕ„czyД‡ w peЕ‚nej sprawnoЕ›ci. JeЕ›li bez odpowied­niego przy­go­towa­nia por­wiemy na bieg ultra wczeЕ›niej czy pГіЕєniej wyjdД… bra­ki treningowe. A naszym celem jest o mД…dre podejЕ›cie do indy­wid­u­al­nych potrzeb kaЕјdego zawodnika.

Na naszych obozach bД™dziecie siД™ mogli zobaczyД‡ jak trenu­jД… najlepsi

Naszym trenerem bД™dzie Marcin Ељwierc, aktu­al­ny Mis­trz Pol­s­ki w bie­gach gГіrs­kich na dЕ‚ugim dys­tan­sie oraz w bie­gach skyrace, ultra bie­gacz mЕ‚odego pokole­nia (www.marcinswierc.pl) Tren­erkД… bД™dzie Justy­na Е»yszkowska, Mis­trzyni i wielokrot­na Vice-mis­trzyni Pol­s­ki w ski-alpinizmie, uczest­nicz­ka m.in. Elbrus Race oraz Prze­wod­nicz­ka TatrzaЕ„ska (www.skialp4u.pl) a takЕјe Ania Brze­gowa, dyplo­mowany instruk­tor jogi, z kilku­nas­to­let­nim doЕ›wiadczeniem, praktykujД…ca jogД™ od 1994 r., takЕјe w insty­tu­cie jogi w Indi­ach (www.hathajoga.com). Ania bД™dzie dbaЕ‚a i o wasze ciaЕ‚o i o ducha :)

Tem­aty jakie bД™dziemy real­i­zowaД‡:

• Struk­tu­ra cza­sowa treningu, okres przygotowawczy
• Tren­ing uzupeЕ‚niajД…cy “joga” –teoria i praktyka
• Tren­ing interwaЕ‚owy i rytmowy
• Dieta w sportach wytrzymałościowych
• Przegląd środków treningowych
• Odnowa biologiczna
• Ćwiczenia sprawności ogólnej
• Tren­ing pro­gowy — pod­nosze­nie wytrzymaЕ‚oЕ›ci
• Przy­go­towanie psychiczne
• Rejes­trac­ja i anal­iza obciД…ЕјeЕ„ treningowych
• Tak­ty­ka — czyli jak podejЕ›Д‡ do Biegu GraniД… Tatr
• Okres bezpoЕ›redniego przy­go­towa­nia startowego
• Ostat­ni tydzieЕ„ przed startem

Zak­wa­terowani bД™dziemy w Willi Woj­ciechowo na KoЕєiЕ„cu (www.wojciechowo.pl), w gГіrnej czД™Е›ci Zakopanego. Na trenin­gi planu­je­my wyb­ie­gaД‡ z Pen­sjonatu a relaks i regen­er­acjД™ mamy na miejscu :)

Zapew­ni­amy takЕјe zdrowД…, ener­gety­cznД… kuch­niД™ (moЕјli­wa takЕјe wer­s­ja wegetariaЕ„ska). PosiЕ‚ki bД™dД… przy­go­towywane spec­jal­nie dla nas i z uwzglД™dnieniem naszych specy­ficznych potrzeb.

PrzykЕ‚adowy jadЕ‚ospis:
Ељni­adanie: szwedz­ki stГіЕ‚
Obi­ad: zupa krem z cukinii z serkiem koz­im, danie gЕ‚Гіwne — Е‚osoЕ› zapiekany na szpinaku w cieЕ›cie fran­cuskim plus saЕ‚ata,
deser: mali­nowy crumble
zupa z pomi­dorГіw z soczewicД… i zioЕ‚ami, danie gЕ‚Гіwne: roll­sy w pЕ‚atach nori z ryЕјem i warzy­wa­mi, sos, saЕ‚atka

Kolac­ja: tab­uleh z kaszy quinoa i kuskusu, z mietД…, pomi­dorka­mi i migdaЕ‚ami oraz zapiekany bakЕ‚aЕјan z mozarel­lД… lub
potrawka meksykaЕ„ska z czarnД… fasolД… i meksykaЕ„skie tor­tille kukury­dziane, plus gua­camole z awokado

MoЕјli­wy jest pobyt osГіb towarzyszД…cych, rГіwnieЕј dzieci. NajmЕ‚odszym zapew­ni­amy opiekД™ w cza­sie treningГіw.

Ter­min 23–30 czer­wiec 2013
Cena 1600 PLN

Cena zaw­iera:
• 7 noclegów z całodziennym wyżywieniem
• ZajД™cia treningowe, moЕјli­wy podzi­aЕ‚ na grupy zaawansowania
• Poz­nanie trasy Biegu GraniД… Tatr
• Trans­port, powrГіt busem z wybranych treningГіw
• Bile­ty wstД™pu do TPN
• Codzi­enne zajД™cia jogi
• Indy­wid­u­alne kon­sul­tac­je z trenerami
• Odnowa bio­log­icz­na – sauna w pen­sjona­cie, jed­no wyjЕ›cie do Aqua Parku w Zakopanem
• Wykłady teoretyczne
• Doku­men­tac­je fotograficznД… (monikastrojny.com)

Kon­takt i zgЕ‚oszenia:

Moni­ka Strojny
tatrateam@op.pl
tel 602 439 479